Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

MOTIE LIJST BABIJN TEGEN WINDMOLENS/WINDTURBINES. (14-04-2011) Motie bestemd voor Besluitvormende Raadsvergadering van 21-04-2011.

MOTIE LIJST BABIJN TEGEN WINDMOLENS/WINDTURBINES

 

De raad van de gemeente Sluis in vergadering bijeen op 21 april 2011,

 

Constaterende dat:

·        onze gemeente Sluis bestempeld is tot ‘Nationaal Landschap’ en windmolens/windturbines daar niet in thuis horen;

·        de gemeente Sluis, na de realisering van het huidige contingent windmolens/windturbines ruimschoots heeft voldaan aan haar inspanningsverplichting;

·        het toerisme en de recreatie gebaat zijn bij rust, ruimte en weidse vergezichten;

·        de Gemeente Sluis zich voor wat betreft wonen, recreatie en toerisme profileert als een gemeente waar rust, ruimte en weidsheid te vinden zijn;

·        deze economische pijlers wonen, recreatie en toerisme het voor een groot deel moeten hebben van de bijzondere landschappelijke kenmerken zoals o.a. boeiende vergezichten en horizon;

·        de raad van de gemeente Sluis, samengevat, heeft aangegeven na de realisering van de vijf windmolens te Hoofdplaat en in een later stadium de afwijzing van grote turbines in Schoondijke, binnen onze gemeente een punt te willen zetten achter verdere ontwikkelingen op het gebied van plaatsing grote windmolens/windturbines;

·        er onvoldoende draagvlak onder de bevolking bestaat voor het plaatsen van windmolens/windturbines;

 

Overwegende dat:

·        windmolens/windturbines alleen rendabel zijn door subsidies (uitspraak voormalig lijsttrekker VVD dhr. Mark Rutte: ,,windmolens draaien op subsidie”);

·        een vertegenwoordigster van NUON tijdens een opiniërende discussiebijeenkomst op 12-04-2011 (gemeente Sluis) in antwoord op vragen bevestigde, dat windmolens/windturbines momenteel zonder subsidie niet rendabel te exploiteren zijn;

·        de winst voor het milieu nihil is omdat conventionele centrales (kolen, gas) als back-up moeten worden bijgebouwd en die bovendien nog een veel slechter rendement opleveren omdat ze moeten worden ingeschakeld op het moment dat de windmolens/windturbines geen energie leveren en niet op een constant hoogrenderend vermogen kunnen draaien;

·        de kosten- batenanalyse m.b.t. windmolens/windturbines voor onze gemeente negatief uitvalt;

·        het landschap van de gemeente Sluis met haar kenmerkende unieke open karakter zal worden aangetast door de bouw van nog meer en grotere windmolens/windturbines inclusief de mogelijk extra benodigde hoogspanningsmasten; m.a.w. dat het plaatsen van nieuwe en grotere windmolens/windturbines ontegenzeggelijk zal leiden tot een verdere onaanvaardbare landschaps- en horizonvervuiling;

·        het plaatsen van windmolens/windturbines op zee een veiligheidsrisico inhoudt vanwege het feit dat ze blinde vlekken veroorzaken op de scheepsradar;

·        eerdergenoemde economische pijlers hiervan blijvende schade zullen ondervinden;

·        uit hoofde van goed nabuurschap dat ook betekent dat je het uitzicht en daarmee de economie van je buurgemeenten niet moet aantasten;

 

Spreekt als zijn mening uit:

·        geen medewerking te verlenen aan verzoeken (van o.a. de Rijksoverheid) om nieuwe of grotere windmolens/windturbines op het grondgebied van de gemeente Sluis te plaatsen en actief bezwaar te maken indien er in de nabijheid van ons grondgebied (bijvoorbeeld voor onze kust) initiatieven m.b.t. windmolens/windturbines ontplooid zouden worden;

·        de locatie Boomkreekweg in Oostburg te schrappen, omdat deze locatie te dicht gelegen is bij bestaande bebouwing en het nieuwbouwproject ‘De Kreeke’.

·        dit schriftelijk vast te leggen (o.a. in het Integraal Omgevingsplan en bestemmingsplannen);

·        de Rijksoverheid en Provinciale Staten/Gedeputeerde Staten van Zeeland, van dit oordeel op de hoogte te stellen;

 

 

en gaat over tot de orde van de dag.

 

Fractie Lijst Babijn