Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

MOTIE AANPAK ZOGENAAMDE ‘BADKUIPROUTE’ KERN OOSTBURG. 17-03-2011. Motie t.b.v. Besluitvormende Raadsvergadering d.d. 24-03-2011.

MOTIE AANPAK ZOGENAAMDE ‘BADKUIPROUTE’ KERN OOSTBURG

 

De raad van de gemeente Sluis in vergadering bijeen op 24 maart 2011,

 

Constaterende dat:

·        reeds in lengte van jaren de zogenaamde ‘badkuiproute’ in de kern Oostburg voor zowel inwoners als passanten een doorn in het oog is vanwege de belemmerende effecten op de verkeersdoorstroming enerzijds en een vlotte bereikbaarheid van het centrum anderzijds;

·        Lijst Babijn al in 2006 twee uitgewerkte alternatieve verkeersplannen, gebaseerd op eenrichtingsverkeer, onder de aandacht van de raad en het college heeft gebracht, maar de gemeente tot op heden helaas nooit actie heeft ondernomen;

·        diverse rapporten, o.a. een MKB REVA rapport, eveneens wijzen op deze problematiek en de kern Sluis als voorbeeld wordt genoemd hoe het beter kan (eenrichtingsverkeer en zonder woud van paaltjes);

 

Overwegende dat:

·        de kosten voor aanpassingen binnen de perken kunnen blijven en één en ander naadloos aansluit bij de ontwikkelingen binnen het centrum van de kern Oostburg in het kader van project ‘Transformatieplan Oostburg’ (aanpak “Krimp”);

·        een betere bereikbaarheid c.q. ontsluiting een broodnodige economische impuls aan de kern Oostburg kan geven;

·        door tegenstanders van eenrichtingsverkeer vaak als argument wordt genoemd dat de gemiddelde snelheid van het verkeer na de invoering toeneemt; jarenlange toepassing in de kern Sluis echter geen aanleiding geeft tot problemen c.q. ongevallen;

 

Draagt het college op:

·        in overleg te treden met belanghebbenden (inclusief stadsraad en ondernemersvereniging) en in samenspraak een breed gedragen alternatief uit te werken voor deze zogenaamde ‘badkuiproute’, gebaseerd op eenrichtingsverkeer met als één van de kernpunten openstelling van de Burchtstraat vanuit de richting Brouwerijstraat met aansluiting op de Nieuwstraat/Zuidzandsestraat voor autoverkeer;

 

 

en gaat over tot de orde van de dag.

 

Fractie Lijst Babijn