Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

‘Krimpaanpak’ kern Oostburg. (29-01-2011) Brief aan de raad en het college van de gemeene Sluis.

Aan            : De raad en het college van de gemeente Sluis.      

Onderwerp: ‘Krimpaanpak’ kern Oostburg.

Oostburg, d.d. 29-01-2011,

 

Geachte heer/mevrouw,

 

Toelichting.

Tijdens de openbare bijeenkomst aangaande het transformatieplan ‘Aantrekkelijk Oostburg’, in het Ledeltheater te Oostburg op 26 januari jl., werd door een Oostburgse onderneemster onder de aandacht gebracht dat er in de kern Oostburg weliswaar een groot aantal woningen te koop staat, maar dat er voor huurwoningen een wachtlijst bestaat van minimaal 5 maanden.

Dat gegeven werd bevestigd door een aldaar aanwezige vertegenwoordiger van woningcorporatie Woongoed Zeeuws-Vlaanderen.

 

Verder geldt de “onzekerheid” die nu gecreëerd wordt voor de bestaande woningen in de aangegeven gebieden. Huidige eigenaren gaan niet meer investeren in onderhoud of woningverbetering omdat zij niet weten wat er te gebeuren staat. Ook de woningen die nu in de verkoop zijn hebben van deze onzekerheid te lijden, daar er onder de gegeven omstandigheden geen koper meer op af komt. Gevolg: snellere verpaupering van de hele kern Oostburg.

 

Vragen.

1.     Is uw college met de fractie van Lijst Babijn van mening, dat het tekort aan beschikbare huurwoningen contraproductief werkt op de doelstelling ‘meer inwoners’ aan te trekken?

2.     Is uw college bereid om in het kader van de ‘krimpaanpak’ in te zoomen op deze problematiek en daarnaast tevens in overleg te treden met betrokken partijen om dit manco z.s.m. te verhelpen?

3.     Is uw college met ons van mening dat er daarenboven binnen de kortst mogelijke termijn duidelijkheid moet komen m.b.t. de wijze van aanpak van het transformatieplan inclusief de financiële aspecten, om te voorkomen dat aspirant inwoners blijvend worden afgeschrikt en de verpaupering daardoor juist wordt gestimuleerd?

 

In afwachting van uw reactie, verblijven wij,

 

Hoogachtend,

 

Lijst Babijn

François Babijn (fractievoorzitter)

Bakkersstraat 59, 4501RB Oostburg, Tel.: 0117 452945, Fax: 0117 451207

E-mail  : info@lijstbabijn.nl, Website: www.lijstbabijn.nl