Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Vragen m.b.t. project ‘Waterdunen’ t.b.v. besluitvorming Provinciale Staten d.d. 17-12-2010. (02-12-2010) Vragen opgesteld in opdracht van Partij voor Zeeland.

Vragen m.b.t. project ‘Waterdunen’ t.b.v. besluitvorming in Provinciale Staten van Zeeland d.d. 17-12-2010.

 

1.     Uw college heeft steeds aangegeven m.b.t. de verwerving van de benodigde gronden t.b.v. het project ‘Waterdunen’, gebonden te zijn aan de door Provinciale Staten vastgestelde Nota Grondbeleid, o.a. voor wat de prijsvorming betreft. (a) Kan uw college dan verklaren hoe het mogelijk is dat uw college nu plotseling in overweging neemt 1 euro per m2 extra te bieden (bron: PZC 27-11-2010) en wie gaat deze meerprijs betalen? (b) Welk “vertrekpunt’ kiest uw college voor het hogere bod; gaat u uit van de Nota Grondbeleid (+ 1 euro), het geboden basisbedrag c.q. taxatiewaarde (+ 1 euro), of van de eindprijs = 1,5 maal het basisbedrag c.q. taxatiewaarde (+ 1 euro) m.a.w. welk bedrag overweegt uw college ter beschikking te stellen voor de grondverwerving?

2.     (a) Is uw college met ons van mening dat maatwerk voor individuele grondeigenaren, i.v.m. het feit dat het gedane bod niet geldig is voor gronden die gelegen zijn buiten het project ‘Waterdunen’ en er ook geen inspanningsverplichting is om die gronden te verwerven, erg lastig en financieel onaantrekkelijk is? (b) Kan uw college aangeven waarom betrokkenen, indien zij interesse toonden voor een bedrijfsverplaatsing, nooit inzage hebben gekregen in locaties en hoeveelheden alternatieve gronden die de provincie ter beschikking heeft?

3.     Is uw college met ons van mening dat om reden van het feit dat bedrijfsgebouwen niet worden aangekocht en deze en passant hun bedrijfsbestemming verliezen (lees minder waard worden c.q. onverkoopbaar worden) met name deze betrokken (grond)eigenaren onevenredig gedupeerd worden?

4.     Over tegenvallers gesproken; kan uw college een inschatting maken hoeveel het opsporen en de ruiming van oorlogstuig (niet gesprongen explosieven) binnen de contouren van het project ‘Waterdunen’ zal gaan kosten en wie die kosten zal gaan betalen?

5.     Op 10-07-2007 antwoordde uw college op onze vraag of u onze mening deelde dat uit de Kosten-batenanalyse duidelijk bleek dat de variant ‘Veilig zonder Waterdunen’ ontegenzeggelijk de meest rendabele keuze is als volgt: ,,Neen. "Veilig zonder Waterdunen" is goedkoper, omdat deze variant slechts kustveiligheid voor een periode van 50 jaar oplevert. Waterdunen levert veiligheid voor een periode van 200 jaar”. Nu inmiddels al lang feitelijk bekend is dat beide varianten slechts kustveiligheid voor een periode van 50 jaar opleveren, en door een lager dan verwachte bijdrage van het Rijk (FEZ gelden) onze provincie 5 miljoen euro meer dient bij te dragen aan het project dan verwacht, vragen wij uw college opnieuw antwoord te geven op diezelfde vraag.

6.     Waarom noemt uw college, in het collegevoorstel (RMW-202) aangaande het inpassingsplan (onder de kop “noodaak”) het project ‘Waterdunen’ met name essentieel voor de veiligheid, terwijl u weet dat conventionele dijkverzwaring zonder ‘Waterdunen’ net zo veilig is?

7.     (a) Op de vraag wie het (groot)onderhoud gaat bekostigen (te denken valt immers aan verzanding van de zoutinlaat en het estuariene gebied, als mede de noodzaak om na een storm het op- en aangewaaide zand van de paden e.d. te verwijderen), krijgt onze fractie van uw college steevast het antwoord: ,,Over het beheer en onderhoud dienen tussen partijen nog concrete afspraken gemaakt te worden.”. Gezien het naar de mening van de fractie van de Partij voor Zeeland onverantwoord is om een gefundeerd besluit over een dergelijk project te nemen zonder te beschikken over deze in onze ogen essentiële gegevens, vragen wij uw college nogmaals deze vraag helder te beantwoorden; dit om te voorkomen dat onze Zeeuwse inwoners die rekening in de toekomst gepresenteerd zullen krijgen. (b) Kan uw college, gezien het feit dat het Rijk heeft aangekondigd dat Staatsbosbeheer met 40 % gekort gaat worden en het derhalve niet uitgesloten is dat stichting het Zeeuwse Landschap eenzelfde lot zou kunnen ondergaan, naar de toekomst toe het onderhoud garanderen? (c) Met welke c.q. wiens middelen gaat stichting Het Zeeuwse Landschap het beheer bekostigen? (d) Heeft stichting Het Zeeuwse Landschap, die heeft aangegeven geen geld te hebben voor het onderhoud van de 35 hectare recreatienatuur in de 's-Gravenpolder, wel middelen beschikbaar voor het onderhoud van de 100 hectare recreatienatuur in Waterdunen?

8.     Het Statenvoorstel vermeldt dat de natuurgebieden om niet overgedragen worden aan de stichting Het Zeeuwse Landschap, die het beheer voor haar rekening neemt. Kan uw college nu eindelijk eens helder aangeven of een dergelijke overdacht al dan niet in strijd is met Europese regelgeving?

9.     Omdat het gebruikelijk is dat bij grote projecten de kosten gaande het traject stijgen, wil onze fractie van uw college weten hoe groot deze kostenstijging inmiddels bij het project ‘Waterdunen’ uitvalt en wie dat verschil zal bijpassen; tevens merken wij daarbij op dat de onderhoudskosten en eventuele schadeclaims daar in de toekomst ook nog bij dienen te worden opgeteld.

10. Met het oog op de kans dat Provinciale Staten of het Rijk binnenkort de stekker uit het project ‘Waterdunen’ trekt, willen wij van uw college vernemen voor welk bedrag aan Rijksgelden en andere middelen er inmiddels door onze provincie is uitgegeven (graag uw uitgebreide specificatie).

11. Is uw college bekend met het feit dat er een voorstel zit aan te komen naar de Tweede Kamer om geen onteigening meer toe te passen bij grondverwerving voor natuuraanleg en zo ja waarom houdt u daar dan geen rekening mee?     

 

* Tot besluit.

Uit antwoord van het Waterschap Zeeuws-Vlaanderen (uitvoerende inzake versterking ‘Zwakke Schakels’) op vragen, blijkt dat uw college ons bewust foutieve informatie heeft verstrekt m.b.t. het percentage c.q. deel van camping Napoleon Hoeve, dat indien ter plaatse conventionele dijkverzwaring zou worden toegepast, onder het zand zou verdwijnen.

Uw college stelt in het antwoord aan onze fractie, aangaande dit onderwerp letterlijk: ,,Het is in principe mogelijk een dijk aan te leggen en een klein stukje van de Napoleon Hoeve te handhaven” en dat staat haaks op de waarheid.


*N.B. Het bewust verstrekken van foutieve informatie is in de politiek een doodzonde!