Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Bespaar miljoenen euro’s gemeenschapsgeld door een streep te zetten door het project ‘Waterdunen’. (06-12-2010) Brief aan de leden van het Kabinet namens de drie oppositiepartijen.

Aan             : De leden van het Kabinet.

Onderwerp: Bespaar miljoenen euro’s gemeenschapsgeld door een streep te zetten door het project 'Waterdunen'.

Oostburg, d.d. 06-12-2010,

 

Zeer Geachte Dames en Heren,

 

Op het grondgebied van de gemeente Sluis is de aanleg van een groot natuur en recreatieproject in voorbereiding. Dit project, ‘Waterdunen’ genaamd, heeft een oppervlakte van 250 ha. (100 hectare recreatienatuur en 150 hectare natuur die niet toegankelijk zal zijn). Het moet een zogenaamd zilt natuurgebied worden met een gedempt getij van 1,10 meter. Daartoe wordt in de zeewering een doorlaat gemaakt en wordt de vruchtbare polder 2 meter afgegraven teneinde zeewater binnen te kunnen laten stromen; een regelrechte ontpoldering dus! Daarenboven is het gevaar van verzilting van de omliggende polders en het  daarmee samenhangende risico op schadeclaims, niet denkbeeldig!

 

Ondernemer Molecaten Groep, wil er 400 recreatiewoningen, een hotel met 80 kamers, een bezoekerscentrum, een zwembad, horeca en andere faciliteiten bouwen en exploiteren.

Wij, politieke partijen in de gemeenteraad van Sluis, vinden het onbegrijpelijk dat Molecaten mag gaan ondernemen met behulp van zware financiële steun van de overheid en dat voor die ene ondernemer bovendien een groot aantal andere ondernemers (grondeigenaren), tegen hun wil, moet wijken. Tevens is dit project naar onze mening ten onrechte opgenomen in de Crisis- en herstelwet.

 

Voor het totale project ‘Waterdunen’ is ter financiering zogenaamd ongeveer 140 á 150 miljoen euro nodig. Dit wordt voor 40 á 50 miljoen door Molecaten en voor de rest, het grootste deel dus, met overheidsmiddelen gefinancierd. Over de onderhoudskosten, o.a. het baggeren om verzanding van de zoutinlaat en het natuurgebied tegen te gaan (deze kosten zijn structureel en kunnen zeer hoog oplopen) en wie die kosten gaat betalen, daarover wordt met geen woord gerept!

 

De provincie Zeeland heeft de regie middels het vaststellen van een ‘inpassingsplan’, van de gemeente Sluis overgenomen en we zijn nu in de besluitvormende fase aangeland. Dat wil zeggen, het besluit om al dan niet over te gaan tot onteigening van de voor het project benodigde gronden (als gevolg van het feit dat de eigenaren niet vrijwillig hun bezit willen afstaan), moet zeer binnenkort worden genomen, teneinde de tijdsplanning m.b.t. de kustversterking (aanpak ‘Zwakke Schakels’) niet in gevaar te brengen.

N.B. Het project ‘Waterdunen’ staat volkomen los van de aanpak van de ‘Zwakke Schakel’ (kustversterking) ter plaatse, want voor het geval ‘Waterdunen’ niet doorgaat, is er een ± 30 meter brede strook voorzien t.b.v. conventionele dijkverzwaring. Voor deze ± 30 meter brede strook hoeven er, aangaande de kustveiligheid, geen boeren te worden onteigend en verdwijnt er slechts een miniem gedeelte van de ter plaatse gevestigde camping Napoleon Hoeve (eigendom Molecaten), onder het zand; dus verplaatsing van de complete camping is ook geen noodzaak.

 

Tot slot.

Het zal u inmiddels duidelijk zijn hoe er in Zeeland over ontpoldering wordt gedacht. In West Zeeuws-Vlaanderen, gemeente Sluis, is dat niet anders. In 2009 is door een onafhankelijk bureau een a-selecte steekproef gehouden onder de bevolking van West Zeeuws-Vlaanderen. De uitkomst van deze steekproef geeft aan dat 81 % van de bevolking tegen ontpolderen is! Een duidelijk bewijs van de maatschappelijke weerstand tegen dit soort plannen.

Er is door deze ongebreidelde natuuraanleg een grote en nog toenemende maatschappelijk weerstand ontstaan in onze streek. Nog een natuurgebied, in dit geval “Waterdunen”, is werkelijk de druppel die de emmer doet overlopen. Er ontstaan steeds meer protestgroepen. Naast de bekende argumenten tegen de ontpoldering, richt men zich nu vooral ook tegen de aanleg van steeds maar weer nieuwe natuur. We hebben een prachtig gebied met mooie polders, wat door de toerist zeer wordt gewaardeerd en dat willen we zo houden; we hebben nu genoeg natuur!

Het is naar onze mening, zeker onder de huidige financiële omstandigheden, volstrekt onverantwoord om een dergelijke beleid (aanleggen, onderhouden en in stand houden van nog meer nieuwe natuur) voort te zetten.

Hier ligt voor u een mogelijkheid om veel geld te besparen en dit geld in te zetten voor doelen die maatschappelijk gezien wel noodzakelijk zijn; zorg, onderwijs, arbeidsmarkt, enz.

Wij willen u dan ook oproepen om per omgaande, in het ‘algemeen belang’,  (financieel) de stekker uit het project ‘Waterdunen’ te trekken.

 

Wij hopen dat u bij de beraadslagingen en de uiteindelijke besluitvorming rekening wilt houden met onze opvattingen en met name ook met de gevoelens in de streek.

 

In afwachting van uw reactie, verblijven wij,

 

Met de meeste hoogachting,

Namens de lokale politieke partijen in de gemeenteraad van Sluis,

F. Babijn;  Lijst Babijn, A. Rosendaal; Nieuw Gemeentebelang, L. v.d. Broecke; Helder Zeeuws.