Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

MOTIE TEGEN ONTEIGENING t.b.v. het project Waterdunen. (24-09-2010) Motie namens oppositiepartijen Sluis d.d. 30-09-2010.

MOTIE TEGEN ONTEIGENING t.b.v. het project Waterdunen

 

De raad van de gemeente Sluis in vergadering bijeen op 30 september 2010,

 

Constaterende dat:

·       op 1 oktober a.s. het Inpassingsplan Waterdunen door Provinciale Staten wordt behandeld;

·       daarbij ook het voorstel tot het in gang zetten van de onteigeningsprocedure wordt behandeld;

 

Overwegende dat:

 

·       diverse moties over het project Waterdunen inzake absolute vrijwilligheid bij grondverwerving, het waterpeil en de invloed van zout water buiten het plangebied de voorwaarden vormden om in te stemmen met het plan, nog steeds onverminderd van kracht zijn;

·       op 14 juli 2009 een motie is aangenomen waarin het college werd opgedragen geen gemeentegrond in te brengen, over te dragen of te ruilen in het plangebied voordat alle benodigde (landbouw)grond voor het project op basis van vrijwilligheid is verworven en tegen de onteigening van gemeentegrond door de Provincie in beroep te gaan; 

·       op 20 mei 2010 een motie tegen onteigening van gronden voor de realisatie van project Waterdunen werd verworpen omdat volgens de coalitiefracties de vorige moties nog steeds van kracht waren;

 

Spreekt als zijn mening uit:

 

·       dat in de gemeente Sluis geen grond onteigend mag worden t.b.v. het project Waterdunen;

 

En draagt het college op, dit standpunt vóór aanvang van de vergadering op 1 oktober 2010 van Provinciale Staten, kenbaar te maken

 

en gaat over tot de orde van de dag.

Fractie Lijst Babijn, Fractie Nieuw Gemeentebelang en Fractie Helder Zeeuws