Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Zeeuws Position paper. (28-06-2010) Brief aan de raad en het college van de gemeente Sluis.

Aan           : De raad en het college van de gemeente Sluis.

Onderwerp: Zeeuws Position paper.

Oostburg, d.d. 28-06-2010,

 

 

Geachte heer/mevrouw,

 

Toelichting.

Navraag leert onze fractie van Lijst Babijn, dat wethouder C.J. Almekinders, namens het college, het ‘Zeeuws Position paper t.b.v. Kabinetsformatie 2010’ ondertekend heeft.

In dit schrijven, gericht aan de (in)formateur, bieden ondergetekenden (de Zeeuwse gemeenten, de beide Waterschappen en Gedeputeerde Staten van Zeeland) een aantal zaken aan en brengen tevens een aantal wensen onder de aandacht.

Onze fractie verbaast zich erover dat, gezien de inhoud en de importantie van dit schrijven, de gemeenteraad als hoogste bestuursorgaan, hierin geen inspraakmogelijkheid heeft gehad en zelfs niet eens op de hoogte is gebracht van het bestaan van het ‘Zeeuws Position paper’. 

De passage in betreffend document waar Lijst Babijn zich het meest aan stoort, is het tweede punt onder de kop ‘Samenvattend bestaat ons aanbod uit’: ,,Zeeland als proeftuin op het gebied van klimaatbestendige kustversterking en watergerelateerde economie”. Ervaring leert ons namelijk dat proeven op het gebied van klimaatbestendige kustversterking meestal ten koste gaan van binnendijkse gronden. Daar komt nog bij dat, gezien de ramp die zich in 1953 binnen onze provincie heeft voltrokken, wij het met dit gegeven in het achterhoofd ongepast vinden, dat Zeeuwse overheden onze provincie als proeftuin aanbieden. Wij zien de Zeeuwse bevolking niet als proefkonijnen, maar als mensen die recht hebben op een beproefde veilige zeewering, waarbij risico’s zoveel mogelijk worden uitgesloten.

 

Vragen.

  1. Waarom heeft uw college de raad, als hoogste bestuursorgaan, in deze buitenspel gezet?
  2. Waarom heeft uw college in dit geval niet conform de actieve informatieplicht aan de raad, gehandeld?

 

In afwachting van uw reactie, verblijf ik,

 

 

Hoogachtend,

 

Lijst Babijn

François Babijn (fractievoorzitter)

Bakkersstraat 59, 4501RB Oostburg

Tel.      : 0117 452945

Fax       : 0117 451207

E-mail  : info@lijstbabijn.nl

Website: www.lijstbabijn.nl