Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Bezwaarschrift. (17-08-2010) Brief aan de raad en het college van de gemeente Sluis.

Aan           : Burgemeester en Wethouders van de gemeente Sluis.

Onderwerp: Bezwaarschrift.

Oostburg, d.d. 17-08-2010,

 

 

Geacht college,

 

Bezwaar.

 

N.a.v. uw ‘openbare kennisgeving’ van d.d. 21-07-2010 j.l. wil ik als fractievoorzitter, namens Lijst Babijn, bezwaar aantekenen tegen een daarin door u aangekondigde verkeersmaatregel; namelijk de afsluiting van de Oude Kerkstraat te Oostburg.

 

Toelichting.

 

In genoemde aankondiging stelt uw college voornemens te zijn deze maatregel door te voeren omdat het naar uw mening ter voorkoming/beperking van hinder en overlast door voertuigen en vanuit het oogpunt van verkeersveiligheid alsmede ter voorkoming van aantasting van de woonwijk wenselijk is, dat er eenrichtingsverkeer wordt ingesteld in de Oude Kerkstraat te Oostburg (m.u.v. (brom)fietsers).

Tevens stelt uw college in de toelichting, dat de verkeersafwikkeling ter plaatse niet in het gedrang zal komen, omdat afwikkeling van het plaatselijke verkeer via de Zuidzandsestraat en de Veerhoeklaan zal geschieden.

 

Naar de mening van onze fractie houdt uw college echter onvoldoende rekening met het volgende.

 

·        Afsluiting van de Oude Kerkstraat zal met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid tot gevolg hebben dat er sluipverkeer gaat ontstaan langs de Schuttebochtlaan en aansluitend de Veerhoeklaan; er resteren immers nog twee toegankelijke afslagmogelijkheden langs de Zuidzandsestraat, voorafgaand aan deze tot op heden massaal gebruikte afslag Oude Kerkstraat.

·        Gezien het feit dat de beide aanwezige supermarkten (het voornaamste reisdoel van het meeste verkeer) bevoorraad worden d.m.v. vrachtauto’s, er tevens bussen af en aan rijden langs de Veerhoeklaan van en naar de Zuidzandsestraat en dit daarenboven een drukke schoolgaande route betreft zal ter plaatse, naar onze verwachting, een ongewenst gevaarlijk verkeersknooppunt ontstaan met een niet te verwaarlozen kans op een totaal “verkeersinfarct” plus een verhoogd risico op letselschade.

 

Samengevat.

Uw college stelt te handelen vanwege drie hoofdargumenten, namelijk:

1.     beperking hinder en overlast door voertuigen

2.     verkeersveiligheid (Vraag: hoeveel ongevallen hebben zich de afgelopen jaren ter hoogte van de Oude Kerkstraat eigenlijk voorgedaan?)

3.     ter voorkoming van aantasting van de woonwijk.

 

Onze conclusie.

Door genoemde maatregel verlegt u het probleem van hinder en overlast door voertuigen, verplaatst u een zogenaamd “verkeersveiligheidsprobleem” en tast u het woongenot van andere woonwijken aan; kortom u lost deze problemen niet op, u verplaatst ze alleen maar.

Daarom verzoek ik uw college, namens Lijst Babijn, deze maatregel in te trekken.

 

In afwachting van uw reactie, verblijf ik,

 

 

Hoogachtend,

 

Lijst Babijn

François Babijn (fractievoorzitter)

Bakkersstraat 59, 4501RB Oostburg

Tel.      : 0117 452945

Fax       : 0117 451207

E-mail  : info@lijstbabijn.nl

Website: www.lijstbabijn.nl