Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Waterdunen. (26-06-2010) Brief van oppositieparijen gemeente Sluis aan Tweede Kamer der Staten-Generaal.

                                                                                       Zuidzande, 26 juni 2010.

 

 

Aan de Fracties van de politieke partijen in de

Tweede Kamer der Staten-Generaal.

 

 

Zeer Geachte Dames en  Heren,

 

Middels deze brief wenden wij ons tot u met het volgende.

 

Na de verkiezingen van 9 juni j.l. zijn velen van u nieuw aangetreden als lid van de Tweede Kamer. Ook de kabinetsformatie is in volle gang en in spanning wacht de Nederlandse bevolking op de uitkomst hiervan.

 

Reeds op 17 september en 5 november 2009 hebben wij de leden van de Tweede Kamer geïnformeerd over de gigantische natuuraanleg en ontpoldering in ons gebied, West-Zeeuws-Vlaanderen. Wij willen hierbij deze informatie actualiseren, met name ook voor de nieuwe Kamerleden.

 

Op het grondgebied van de gemeente Sluis is de aanleg van een groot natuurgebied in voorbereiding. Dit natuurgebied, “Waterdunen” genaamd, ligt ten Westen van Breskens in de Oud-Breskenspolder, en heeft een oppervlakte van 250 ha. Het moet een zogenaamd zilt natuurgebied worden met een gedempt getij van 1,10 meter. Daartoe wordt in de zeewering een doorlaat gemaakt en wordt de polder 2 meter afgegraven teneinde zeewater in de polder te kunnen laten stromen. Een regelrechte ontpoldering dus.

Het natuurgebied zal bestaan uit 100 hectare recreatienatuur en 150 hectare natuur die niet toegankelijk zal zijn. Dit gebied zal voor 52 hectare meetellen voor de estuarine compensatienatuur Middengebied t.b.v. de tweede verdieping van de Westerschelde.

Het zal u inmiddels duidelijk zijn hoe er in Zeeland over ontpoldering wordt gedacht. In West-Zeeuws-Vlaanderen ( gem. Sluis) is dat niet anders. Het laatste decennium is er in ons gebied al meer dan 1000 hectare nieuwe natuur aangelegd, waarvoor in vrijwel alle gevallen kostbare cultuurgrond moest worden opgeofferd. De uitbreiding van natuur heeft in ieder geval niet geleid tot meer recreatief bezoek, hoewel dat de bevolking wel werd voorgehouden. Het heeft wel geleid tot negatieve economische effecten. De waardedaling, als gevolg van de omzetting van voorheen agrarische grond naar natuurgebied, bedraagt ongeveer € 40.000,-- per hectare. De jaarlijkse opbrengstwaarde is gedaald tot nihil en omliggende bedrijven krijgen te maken met beperkende maatregelen. Daarenboven is het gevaar van verzilting van de omliggende polders niet denkbeeldig!

Er is door deze ongebreidelde natuuraanleg een grote en nog toenemende maatschappelijk weerstand ontstaan in onze streek. Nog een natuurgebied, in dit geval “Waterdunen”, is werkelijk de druppel die de emmer doet overlopen. Er ontstaan steeds meer protestgroepen. Naast de bekende argumenten tegen de ontpoldering, richt men zich nu vooral ook tegen de aanleg van steeds maar weer nieuwe natuur. We hebben een prachtig gebied met mooie polders, wat door de toerist zeer wordt gewaardeerd en dat willen we zo houden; we hebben nu genoeg natuur!

 

Het is niet alleen in Zeeuws-Vlaanderen dat dit gebeurt. In Nederland worden op grote schaal duizenden hectares nieuwe natuur aangelegd; de EHS-structuur, Natte as, Natura 2000 gebieden en ook nog, door het robuuster maken (uitbreiden) van bestaande natuurgebieden.

Deze nieuwe natuur kost veel geld. Niet alleen de aanleg, maar ook het onderhoud en de instandhouding kost jaarlijks honderden miljoenen euro’s. Met name ontpolderingen zoals Hedwigepolder, Waterdunen en de Zwinpolder, zullen met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid door de getijdenwerking voortdurend aanslibben. Hierdoor moet +/- iedere vijf jaar worden gebaggerd en uitgediept om het natuurgebied in stand te houden. De kosten hiervan (structureel) kunnen zeer hoog oplopen!

Het is naar onze mening, zeker onder de huidige financiële omstandigheden, volstrekt onverantwoord om een dergelijke beleid (aanleggen, onderhouden en in stand houden van nog meer nieuwe natuur) voort te zetten.

Hier ligt voor u als Tweede Kamerlid een mogelijkheid om veel geld te besparen en dit geld in te zetten voor de doelen die maatschappelijk gezien wel noodzakelijk zijn; zorg, onderwijs, arbeidsmarkt, enz.

Wij willen u dan ook oproepen om bij de noodzakelijke Rijksbezuinigingen, die in de begroting voor 2011 en de meerjarenbegroting tot uitdrukking zullen moeten komen, die middelen, die bestemd waren voor natuuraanleg, een andere bestemming te geven in overeenstemming met de voornoemde maatschappelijke prioriteiten.

Tevens willen wij u verwijzen naar de brieven van 17 september 2009 en 5 november 2009 aangaande het project “Waterdunen”, welke ook aan alle Kamerfracties zijn gestuurd. In deze brieven wordt o.a. gewezen op de maatschappelijke weerstand in de regio, die is ontstaan door de druk die vanuit de Provincie Zeeland wordt uitgeoefend om het project door te drukken en wat op zijn minst dictatoriale trekjes begint te vertonen.

Onderzoeken door o.a. Omroep Zeeland, via een enquête onder de luisteraars en een representatieve aselecte steekproef, door de ZLTO gehouden, onder de bevolking van West-Zeeuws-Vlaanderen, geven aan dat 81 % van de bevolking tegen ontpolderen is; “Waterdunen” betreft ontpoldering. Een duidelijk bewijs van de maatschappelijke weerstand tegen dit soort plannen.      

Aanvullende informatie over het project “Waterdunen” kunt u vinden op de website: www.WaterdunenNee.nl.

 

Wij hopen dat u bij de beraadslagingen en de uiteindelijke besluitvorming rekening wilt houden met onze opvattingen en met name ook met de gevoelens in de streek.

 

 

Met de meeste hoogachting,

 

Namens de lokale politieke partijen in de gemeenteraad van Sluis,

 

A.    Rosendaal ;  Nieuw Gemeentebelang,

 

F. Babijn ;  Lijst Babijn,

 

L. v.d. Broecke ;  Helder Zeeuws.