Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Motie m.b.t. opsporing en ruiming van explosieven binnen de grenzen van het project 'Waterdunen'. (17-06-2010) Motie namens Lijst Babijn (unaniem door Gemeenteraad aangenomen).

M o t i e

opsporing en ruiming van explosieven binnen de grenzen van het project ‘Waterdunen’

 

De raad van de gemeente Sluis in vergadering bijeen op 17 juni 2010

Kennis genomen hebbende van het feit dat :

·        het Bijdragebesluit kosten opsporing en ruiming conventionele explosieven Tweede Wereldoorlog 2006 per 1 oktober 2009 is ingetrokken;

·        de gemeente Sluis behoort tot de 27 uitkeringsgemeenten die in aanmerking komen voor een bijdrage uit het Gemeentefonds van 2000 euro per nieuwbouwwoning voor het opsporen en ruimen van explosieven;

·        deze regeling niet geldt voor de bouw van recreatiewoningen.

 

Overwegende dat:

·        de gemeente Sluis genoodzaakt is een voorziening op te nemen voor opsporing en ruiming van conventionele explosieven (C.E.) in het Cavelotgebied van 670.000 euro;

·        in het ontwerp Exploitatieplan Waterdunen geen post is opgenomen voor opsporing en ruiming van conventionele explosieven.

 

Spreekt als haar mening uit dat:

de gemeente Sluis geen kosten mag maken voor opsporing en ruiming van conventionele explosieven binnen de grenzen van het project ‘Waterdunen’, aangezien het een Provinciaal Inpassingsplan (PIP) betreft en derhalve deze kosten voor rekening van de Provincie dienen te komen.

En draagt het college op deze mening kenbaar te maken aan het College van Gedeputeerde Staten van Zeeland

 

En gaat over tot de orde van de dag,

 

Fractie Lijst Babijn