Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Boete voor minder afvalaanbod. (25-05-2010) Art. 44 vragen aan Gedeputeerde Staten van Zeeland namens de Partij voor Zeeland.

Aan

het College van Gedeputeerde Staten

Provinciehuis

Abdij 6

4331 BK MIDELBURG

 

 

Hoek , 25 mei 2010

 

 

Geacht College,

 

Schriftelijke vragen conform Art. 44 van het Reglement van Orde van het Statenlid Johan Robesin, Partij voor Zeeland (PvZ), over boete voor minder afvalaanbod.


Toelichting.

Op 14 mei j.l. heeft onze fractie van de Partij voor Zeeland uit de PZC vernomen dat 13 Zeeuwse gemeenten aan Delta Milieu een gezamenlijke boete moeten betalen van € 468.188,- omdat vorig jaar minder afval is aangeboden dan de contractueel vastgestelde garantiehoeveelheid.

,,Het achterblijven van de afvalstroom wil echter niet zeggen dat bedrijven en huishoudens in 2009 ook daadwerkelijk minder afval hebben geproduceerd, aldus Deltawoordvoerder P. Couwenberg”. "Dat signaal hebben we niet." De terugloop van het aanbod valt volgens hem mogelijk te verklaren doordat bedrijven hun afval laten ophalen door verwerkers van buiten de provincie.

 

Vragen.

  1. Kloppen deze beweringen en is uw college hiervan op de hoogte?
  2. Indien het vermoeden van dhr. Couwenberg (Delta) kan worden bevestigd, dat bedrijven en huishoudens in 2009 niet minder afval hebben geproduceerd maar dat de mogelijke oorzaak ligt in het feit dat met name bedrijfsafval nu wordt opgehaald door verwerkers van buiten de provincie; hebben de gemeenten zichzelf dan uit de markt geprijsd?
  3. Speelt afvalscheiding ook nog een rol in het verminderde afvalaanbod, m.a.w., worden de gemeenten en indirect de burgers, die ten bate van een beter milieu hun afval gescheiden aanbieden, hiervoor nu “gestraft”?
  4. Wat gebeurt er met het gescheiden afval, bijvoorbeeld het plastic, wordt dat hergebruikt of belandt dat uiteindelijk toch in de verbrandingsoven?
  5. Kan naar de mening van uw college de Provincie Zeeland, als grootste aandeelhouder van Delta, in deze een bemiddelende rol spelen?
  6. Kan uw college bevestigen of het juist is dat het door de gemeenten afgesloten contract nog loopt tot 2017 en zo ja kunt u aangeven of het mogelijk is om dat contract open te breken en wat de financiële consequenties daarvan zouden kunnen zijn afgezet tegen de (te verwachten) boetebedragen?
  7. Kan uw college verklaren waarom Delta haar eigen aandeelhouders, de Zeeuwse gemeenten, überhaupt een boete oplegt?
  8. Is naar de mening van uw college de boete die Delta oplegt aan de Zeeuwse Gemeenten eigenlijk niet onterecht omdat deze haaks staat op het nationaal beleid om afvalstromen te verminderen?

 

Wij zien uw reactie op bovenstaande graag spoedig tegemoet,

 

 

Hoogachtend,

 

Statenfractie Partij voor Zeeland (PvZ),