Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Waterschap rooit populieren bij Hoofdplaat. (06-05-2010) Brief aan het Dagelijks Bestuur en de Algemene Vergadering van het Waterschap Zeeuws-Vlaanderen.

Aan           : Het D.B. en de A.V. van het Waterschap Zeeuws-Vlaanderen.

Onderwerp: Waterschap rooit populieren bij Hoofdplaat.

Oostburg, d.d. 06-05-2010,

 

 

 

Geachte heer/mevrouw,

 

Toelichting.

 

Uit de PZC van 3 mei j.l. vernam onze fractie dat het Waterschap Zeeuws-Vlaanderen alle 176 beeldbepalende populieren aan het Magereind tussen Breskens en Hoofdplaat, onderaan de Westerscheldedijk, gaat kappen.

Tevens lazen wij met verbazing in het betreffende artikel dat het rooien gebeurt op verzoek van stichting ‘Het Zeeuwse Landschap’ omdat volgens deze “natuurorganisatie” de bomen daar van nature niet passen en kraaien aantrekken. Volgens de stichting jagen kraaien de beesten weg, die van nature wel in het door hen beheerde er naastgelegen natuurgebied thuishoren.

Conclusie: de bomen worden dus niet gerooid omdat ze kaprijp zijn.

N.B. Verder vermeldt het bewuste artikel dat het Waterschap toch al van plan was deze bomen binnen een paar jaar te rooien om de openheid van het landschap terug te brengen.

 

Vragen.

 

1.     Kloppen de feiten die worden weergegeven in het genoemde krantenartikel?

2.     Is uw Dagelijks Bestuur op de hoogte van het feit dat onderzoek in opdracht van de Faunacommissie geen causaal verband heeft aangetoond tussen de afname van de weidevogelstand en de aanwezigheid van bomen in de directe omgeving?

3.     Hoe denkt het Waterschap de openheid van het landschap terug te kunnen brengen door het rooien van een rijtje bomen die onderaan een dijk, in dit geval de Westerscheldedijk, gesitueerd zijn?

4.     Kan uw D.B. aangeven waarom het Waterschap er aan de ene kant naar streeft om d.m.v. het rooien van een rij beeldbepalende bomen de openheid van het landschap terug te brengen en aan de andere kant haar medewerking verleent aan de aanleg van cultuurhistorische- en fantasiedijken die het uitzicht in hoge mate belemmeren?

5.     Is uw D.B. bereid de aangekondigde maatregel terug te draaien en zoals gebruikelijk pas over te gaan tot het rooien van deze beeldbepalende populieren als deze ook daadwerkelijk de leeftijd hebben bereikt waarop zij kaprijp zijn?

6.     (a) Waarom heeft uw D.B. ingestemd met de aanplant ter plaatse van slechts 55 knotessen, op kosten van stichting ‘Het Zeeuwse Landschap’, ter compensatie van het rooien van 176 populieren en voldoet het Waterschap hiermee wel aan de herplantplicht? (b) Of worden er elders, aanvullend, bomen op kosten van het Waterschap herplant?

7.     Is uw D.B. er zich van bewust dat het Waterschap door deze actie ongewenste imagoschade oploopt bij een meerderheid van onze bevolking.

 

Tot slot wil onze fractie er op wijzen dat natuur en milieuorganisaties er in het verleden zelf op hebben aangedrongen de vos, kraai, ekster en de kauw een beschermde status te verlenen, wat in 2002 heeft geleid tot een nieuwe Flora & Faunawet.

Ondergetekende heeft in 2002 bij de Tweede Kamer reeds op een wetswijziging aangedrongen. Voortschrijdend inzicht heeft er uiteindelijk, na jarenlang getouwtrek, toe geleid dat de bewuste wet m.b.t. de bejaagbaarheid van een aantal diersoorten is aangepast; maar intussen zitten we dus wel met een enorme toename van overlast door genoemde predatoren en daarmee samenhangend een afname van o.a. het weidevogelbestand en de zangvogels.

 

In afwachting van uw reactie, verblijven wij,

 

 

 

Hoogachtend,

 

Onafhankelijke Waterschapspartij

 

François Babijn / W.C.M. Gijsel

 

Bakkersstraat 59

4501RB Oostburg

Tel.      : 0117 452945

Fax       : 0117 451207

E-mail  : info@lijstbabijn.nl

Website: www.lijstbabijn.nl