Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Waterdunen. (17-03-2010) Vragen van Lijst Babijn aan Gedeputeerde Staten van Zeeland.

Aan             : Het College van Gedeputeerde Staten van Zeeland.
Onderwerp: Schriftelijke vragen van
Lijst Babijn aan Gedeputeerde Staten van Zeeland aangaande het project ‘WATERDUNEN’ in W.Z. Vlaanderen.
Oostburg, d.d. 17-03-2010,


 

Geacht college,

De fractie van Lijst Babijn wil van uw College graag opheldering over een aantal zaken m.b.t. het project ‘Waterdunen’.
 

Vragen.

1.     Ervaring leert ons dat het gebruikelijk is dat gaande het traject de kosten van (overheids)projecten doorgaans plegen te stijgen, daarom wil onze fractie van uw college weten of er bij het project ‘Waterdunen’ mogelijk sprake is van een kostenstijging en zo ja, hoe groot deze kostenstijging dan uitvalt en merkt daarbij op dat de onderhoudskosten en eventuele schadeclaims daar ook nog bij dienen te worden opgeteld.

2.     Lijst Babijn wil tevens van uw college weten of onze (kust)veiligheid nog steeds gewaarborgd is? (Graag uw uitgebreide toelichting.)

3.     (a) Zijn, gezien de huidige crisis, de prognoses m.b.t. de jaarlijks te verwachten bezoekersaantallen, gerelateerd aan de te verwachten inkomsten nog steeds actueel, of dienen deze beide waarden naar beneden te worden bijgesteld c.q. te worden geactualiseerd? (b) Wij willen van uw college weten of er nog betaalde vervolgonderzoeken komen m.b.t. deze beide genoemde punten. Zo nee waarom niet? Zo ja, welke kosten zijn hier dan mee gemoeid?

4.     Wat zijn de effecten van de verschillende recreatieobjecten op de (plaatselijke) economie; versterken deze elkaar, of “bijten” deze elkaar? Acht uw college aangaande deze kwestie nader onderzoek noodzakelijk? Zo nee, waarom niet?

5.     Is naar de mening van uw college de recreatieomvang in West Zeeuws-Vlaanderen in verhouding met de natuur? Zo nee, graag uw uitgebreide motivatie waarom niet en tevens graag uw toelichting op eventuele maatregelen die uw college wellicht in gedachten heeft om deze verhoudingen meer in evenwicht te brengen.

6.     Gezien het feit dat lokale media, met name kranten, de voorstanders van ‘Waterdunen’ inclusief zogenaamde pluspunten paginabreed als een soort propaganda naar voren brengen en tegenstanders slechts terloops vermelden, rijst bij ons de vraag of uw college medewerking verleent aan een gefinancierd positief mediaoffensief? Zo ja, hoe hoog is het budget dat daarvoor beschikbaar is gesteld en is de integriteit van het geheel dan wel gewaarborgd?

7.     Waarom wordt het “centrale” wandel- en fietspad gereduceerd tot een wandelpad; heeft dat te maken met de toename (in hectares) van het onderdeel estuariene natuurcompensatie?

8.     Blijven de besluiten bij de bevoegde overheden; ook indien zij niet tijdig leveren? Of gaat Gedeputeerde Staten dat dan tot zich nemen met de motivatie dat wat er ook gebeurt, het project ‘Waterdunen’ in ieder geval moet doorgaan?

9.     Na de oorlogshandelingen ten tijde van de Tweede Wereldoorlog is er in West Zeeuws-Vlaanderen, met name de regio Breskens, veel niet ontplofte munitie achtergebleven. Onze fractie wil derhalve van uw college weten of er binnen de contouren van het project ‘Waterdunen’ dan ook logischerwijs een munitieonderzoek is voorzien? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wie betaalt dan de rekening van het genoemde munitieonderzoek en wie betaalt het verwijderen van mogelijk aanwezige munitie?

In afwachting van uw reactie, verblijven wij,

 

Hoogachtend,

 

Politieke Vereniging Lijst Babijn (L.B.)

François Babijn (fractievoorzitter)

Bakkersstraat 59

4501RB Oostburg

Tel.      : 0117 452945

Fax       : 0117 451207

E-mail  : info@lijstbabijn.nl

Website: www.lijstbabijn.nl