Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Geluidsoverlast. (02-11-2009) Brief aan Onafhankelijke Senaats-Fractie (Eerste Kamer der Staten-Generaal).

Aan           : Onafhankelijke Senaats-Fractie (Eerste Kamer der Staten-Generaal).

Onderwerp: Geluidsoverlast.

Oostburg, d.d. 02-11-2009,


 

Geachte heer/mevrouw,

Toelichting.

Kabinet stelt paal en perk aan geluidsoverlast.

De ministerraad heeft op voorstel van minister Cramer van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer ingestemd met de introductie van geluidsproductieplafonds waarmee een maximum wordt gesteld aan de hoeveelheid geluid die een rijksweg of hoofdspoorweg mag produceren. Deze plafonds moeten permanent worden nageleefd. Een daartoe strekkende wetswijziging wordt aan de Tweede Kamer gezonden.

(BRON: persbericht d.d. 30-10-2009, website Rijksoverheid, www.regering.nl)

N.B. Naar verluid is hiermee een bedrag van ± 800 miljoen euro gemoeid.

 

Als gevolg van deze voorgestelde nieuwe regelgeving zullen er dus op die plaatsen, waar een overschrijding van de geluidsnorm wordt geconstateerd, forse investeringen moeten worden gedaan om de overlast terug te dringen.

Te denken valt aan investeringen in o.a. geluidswallen, geluidsschermen en fluisterasfalt.

 

Suggesties c.q. voorstellen.

Bewerkstellig een vervroegde verplichte invoering van stillere treinen en zodra de techniek er klaar voor is, aanpassing van rails i.c.m. ondergrond.

Tevens zou er in Europees verband gestreefd kunnen worden naar de invoering van nieuwe lagere maximum geluidsnormen voor voertuigen. Fabrikanten kunnen op diverse wijzen een geluidsreductie bereiken door bijvoorbeeld de toepassing van stillere banden, aanpassing uitlaatsystemen, optimalisering aerodynamica en de implementatie van antigeluid*.

Om deze door de crisis momenteel noodlijdende industrietak niet onevenredig zwaar te belasten, valt te denken aan een gefaseerde verplichte geluidsreductie van de door hen geproduceerde producten.


Handhaving.

Daarnaast zou d.m.v. een stringent handhavingsbeleid de geluidsoverlast, die getunede auto’s, brommers en motoren veroorzaken, drastisch teruggedrongen kunnen worden.


Tot besluit.

Is de fractie van de OSF met mij van mening, dat nu het Kabinet middels een voorstel tot wetswijziging aan de Tweede Kamer paal en perk wil stellen aan geluidsoverlast, dit in een breder verband moet worden aangepakt?

 

In afwachting van Uw reactie, verblijf ik,

Hoogachtend,
François Babijn, Bakkersstraat 59, 4501RB Oostburg

Tel.: 0117 452945, Fax: 0117 451207

E-mail: info@lijstbabijn.nl, Website: www.lijstbabijn.nl

* Antigeluid: een kunstmatige geluidsbron die de oorspronkelijke geluidsbron opheft.