Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

AOW in relatie tot risicovol beleggen pensioenfondsen. (30-10-2009) Brief aan Onafhankelijke Senaats-Fractie (Eerste Kamer der Staten-Generaal).

Aan           : Onafhankelijke Senaats-Fractie (Eerste Kamer der Staten-Generaal).

Onderwerp: AOW in relatie tot risicovol beleggen pensioenfondsen.

Oostburg, d.d. 30-10-2009,

 

 

Geachte heer/mevrouw,

 

In de media wordt melding gemaakt van het feit dat pensioenfondsen de afgelopen maanden hun positie sterk hebben verbeterd en dat die stijging mede wordt veroorzaakt door stijgende beurskoersen. De gemiddelde dekkingsgraad is inmiddels weer gestegen tot om en nabij de 105 procent. Het goede beurssentiment heeft ervoor gezorgd dat veel fondsen weer voldoen aan deze door De Nederlandsche Bank (DNB) verplicht gestelde ondergrens.


Meer dan 340 van alle ruim 600 pensioenfondsen hebben bij DNB een herstelplan ingediend waarin zij duidelijk maken hoe ze hun dekkingsgraad binnen maximaal vijf jaar weer kunnen optrekken naar het wettelijk minimum van 105 procent. Het doorbreken van de ondergrens van 105 procent door een pensioenfonds betekent niet dat het herstelplan op dat punt is gerealiseerd. Hier is volgens DNB pas sprake van als er gedurende drie opeenvolgende kwartaaleinden geen tekort gesignaleerd wordt.

 

Het is m.i. onbestaanbaar, ongewenst en onverantwoord de toekomst van ons “sociale vangnet” af te laten hangen van sterk, met een tendens naar beneden, fluctuerende beurskoersen. Bij een volgende beurskrach, die gezien het feit dat alle signalen momenteel op rood staan, zeker niet uitgesloten mag worden, lopen we wellicht het risico om mede als gevolg daarvan o.a. tot ons zeventigste levensjaar door te moeten werken!

 

Is de fractie van de OSF met mij van mening dat er onverwijld een signaal moet worden afgegeven aan de verantwoordelijke bestuurders van ons land, in de zin van dat het uiterst gewenst is met onmiddellijke ingang het risicovol beleggen van pensioenfondsen aan banden te leggen?

 

U zult zich natuurlijk onmiddellijk afvragen, wat zijn de alternatieven en hoe ga je te werk?

 

Indien je van overheidswege pensioenfondsen zou verplichten een groot deel van hun aandelenbeleggingen onmiddellijk af te stoten, dan destabiliseer je de markt; dat zul je dus over een lange periode moeten laten afbouwen.

Het nieuwe geld dat binnenkomt kun je wel per direct anders laten beleggen.

 

Eén van de m.i. veiligste beleggingsalternatieven is grond. Het negatieve maatschappelijke effect dat kan ontstaan, indien pensioenfondsen substantiële grondaankopen willen realiseren, dit voor de markt prijsopdrijvend werkt. Echter, de overheid heeft met de aanleg van de EHS, natte as en andere nieuwe natuur, hier ook nooit een punt van gemaakt.

 

Beleggen in edelmetalen, mits weggezet bij een vertrouwde instelling*, is tot op heden ook nog steeds een goed alternatief gebleken. Het sterke punt is dat edelmetalen tot op heden een door de industrie gevraagd product zijn. Het zwakke punt zou in de (nabije) toekomst kunnen zijn, dat d.m.v. de toepassing van nanotechnologie er goedkopere alternatieven worden ontwikkeld met dezelfde of nog betere eigenschappen, waardoor het gebruik van edelmetalen zal gaan teruglopen.

 

 

 

 

* Liquide middelen vastzetten bij vertrouwde instellingen.

 

 

Liquide middelen dienen m.i. te worden ondergebracht bij één van de volgende, in mijn ogen, meest betrouwbare instellingen:

·        het Ministerie van Financiën.

·        De Nederlandsche Bank.

·        Bank Nederlandse Gemeenten.

·        Waterschapsbank.

 

In afwachting van Uw reactie, verblijf ik,

 

 

Hoogachtend,

 

François Babijn

Bakkersstraat 59

4501RB Oostburg

Tel.: 0117 452945

Fax: 0117 451207

E-mail: info@lijstbabijn.nl

Website: www.lijstbabijn.nl