Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Vragen aan Waterschap n.a.v. artikel PZC: ‘protest maatregelen dijkversterking’. (26-10-2009) Schriftelijke vragen aan WZVL namens Onafhankelijke Waterschapspartij.

Aan            : DB en AV van het Waterschap Zeeuws-Vlaanderen.

Onderwerp: Schriftelijke vragen n.a.v. artikel PZC: ‘protest maatregelen dijkversterking’ (d.d. 23-10-2009).

Oostburg, d.d. 26-10-2009,

 

Geachte heer/mevrouw,

De fractie van de Onafhankelijke Waterschapspartij trekt in het belang van de inwoners van Zeeuws-Vlaanderen aan de noodrem.

 

Toelichting.

Een artikel in de PZC brengt onder de aandacht, dat recreanten én dorpelingen geen enkel begrip hebben voor de wijze waarop de dijkversterking nabij Ossenisse is uitgevoerd. De werkzaamheden zijn volgens de krant inmiddels zo goed als afgerond.

Afrasteringen, hekwerken en onverhard gemaakte paden maken recreatie op de dijk en de strandjes nagenoeg onmogelijk, luidt het bezwaar van bewoners uit de omgeving en vaste gasten van de twee campings in de buurt van Ossenisse.

De dijkversterking is uitgevoerd in opdracht van het projectbureau Zeeweringen, een samenwerkingsverband van Rijkswaterstaat en de beide waterschappen in de provincie. Omgevingsmanager Joris Perquin van het projectbureau laat - geconfronteerd met de kritiek - weten, dat de maatregelen op het drie kilometer lange dijkvak bij Ossenisse niet terug te draaien zijn. Ze vloeien volgens Perquin voort uit natuurwetgeving, die gevolgd moet worden. "De plannen voor de dijkversterking worden getoetst aan de Natuurbeschermingswet. In die wet staan voorschriften waar we niet om heen kunnen", aldus Perquin. (Bron: PZC 23-10-2009.)

 

Vragen.

1.      Is uw Dagelijks Bestuur op de hoogte van deze problematiek en kloppen de door de PZC weergegeven feiten?

2.      Zo ja, kunt u dan aangeven waarom er toestemming is gegeven, om vooruitlopend op het vaststellen van de ‘beheerplannen’ inzake Natura 2000 regelgeving, dit betreffende dijkvak reeds conform het in toeristisch en daarmee ook in economisch opzicht meest negatieve scenario in te richten c.q. vorm te geven?

3.      Ligt het in uw bedoeling bij de aanpak van alle ‘zwakke schakels’ binnen het werkgebied van ons Waterschap Zeeuws-Vlaanderen dezelfde uitgangspunten te gaan hanteren, ook al gaat dat ten koste van onze economie en niet in de laatste plaats van de leefbaarheid?

4.      Mocht uw DB samen met onze fractie van mening zijn dat deze ontwikkelingen in de kiem gesmoord dienen te worden en in het geval van Ossenisse moeten worden teruggedraaid, bent U dan bereid de daartoe noodzakelijke bestuurlijke stappen te ondernemen?

5.      Indien uw DB onverhoopt, tegen alle logica in, een andere mening zou zijn toegedaan, wilt u dan uitgebreid motiveren waarom?

 

In afwachting van uw reactie, verblijven wij,

 

Hoogachtend,

Onafhankelijke Waterschapspartij

François Babijn,

Bakkersstraat 59, 4501RB Oostburg, Tel.: 0117 452945, Fax: 0117 451207

E-mail  : info@lijstbabijn.nl, Website: www.lijstbabijn.nl