Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Suggestie mogelijke bezuiniging door het schrappen van project ‘Waterdunen’. (21-09-2009) Brief aan Tweede Kamer namens Actiecomité Waterdunen Nee!

Actiecomité Waterdunen Nee!

                                                                                                                    

 

Aan de leden van het Kabinet

en aan de voorzitter van de Kamercommissie voor  LNV en

de voorzitter van de Kamercommissie voor V en W.

 

Onderwerp: Suggestie mogelijke bezuiniging door het schrappen van project ‘Waterdunen’.

 

Oostburg, 21 september 2009,

 

 

Zeer Geachte Dames en Heren,

 

Middels deze brief wenden wij ons, actiecomité ‘Waterdunen Nee!’, tot U met het volgende.

 

Op het grondgebied van de gemeente Sluis is de aanleg van een groot natuurgebied in voorbereiding. Dit natuurgebied, Waterdunen genaamd, is gepland in de Oud-Breskenspolder, ten westen van Breskens en zal een oppervlakte beslaan van 250 ha. Het moet een zogenaamd zout natuurgebied worden met een gedempt getij van 1,10 meter. Daartoe wordt er in de zeewering een doorlaat gemaakt en wordt de vruchtbare kleigrond in het gebied ± 2 meter afgegraven teneinde de zee in de polder te laten stromen. Een regelrechte ontpoldering dus! Het natuurgebied zal bestaan uit 100 ha. recreatienatuur en 150 ha. natuur, welke vrijwel ontoegankelijk zal zijn.

Het zal u inmiddels duidelijk zijn hoe in Zeeland over ontpoldering wordt gedacht. In West  Zeeuws –Vlaanderen (gemeente Sluis), is dat niet anders. Het laatste decennium is in ons gebied al meer dan 1000 ha. “nieuwe natuur” aangelegd, waarvoor in vrijwel alle gevallen kostbare cultuurgrond moest worden opgeofferd! De uitbreiding van natuur heeft in ieder geval niet geleid tot meer recreatief bezoek, maar wel tot negatieve economische effecten. De waardedaling van de voorheen agrarische grond door de omvorming tot natuurgebied bedraagt € 30.000 per ha.! De jaarlijkse opbrengstwaarde is gedaald tot nihil. Omliggende bedrijven krijgen te maken met beperkende maatregelen m.b.t. de bedrijfsvoering.

Er is door deze ongebreidelde natuuraanleg een grote en nog toenemende maatschappelijke weerstand ontstaan in onze streek. Nog een natuurgebied, in dit geval Waterdunen, is werkelijk de druppel die de emmer doet overlopen. Er ontstaan steeds meer protestgroepen. In navolging van ‘Waterdunen Nee’ is nu ook ‘ZeeuwsVlaamsProtest’ opgericht. Naast de bekende argumenten tegen ontpoldering richt men zich vooral ook tegen de aanleg van steeds maar weer “nieuwe natuur”. We hebben een prachtig gebied met mooie polders en we hebben nu genoeg natuur!!

Waterdunen is een project van de Molecaten Groep (projectontwikkelaar in de recreatieve sector), stichting Het Zeeuwse Landschap en wordt gesteund door de Provincie Zeeland. Teneinde de realisatie er door te drukken heeft de Provincie Zeeland gebruik gemaakt van de mogelijkheid in de Wro, met het argument dat er sprake is van een bovenregionaal maatschappelijk belang, om een zogenaamd inpassingsplan te maken. Dit betekent dat de planologische bevoegdheid (bestemmingsplan) bij de gemeente wordt weggehaald en door de Provincie wordt overgenomen. Bovendien is door de Provincie het voorkeursrecht, voor aankoop van de benodigde gronden, gevestigd. De gemeente en de gemeenteraad zijn daardoor buitenspel gezet. Wel is vastgelegd dat de verwerving van de benodigde gronden enkel op vrijwillige basis mag geschieden.

Echter, GS van de Provincie Zeeland hebben meegedeeld dat, wanneer vrijwillige grondverwerving niet lukt, zij Provinciale Staten een onteigeningsprocedurevoorstel zullen voorleggen!

Naast het natuurgebied is nog 50 ha. nodig voor de verplaatsing van Camping Napoleon Hoeve (eigendom van de Molecaten Groep) en de bouw van 400 recreatiewoningen, een hotel met 80 kamers, een bezoekerscentrum, een zwembad, horeca en andere faciliteiten.

Voor het totale project ‘Waterdunen’ is ter financiering ongeveer 160 á 200 miljoen euro nodig. Dit wordt voor 60 miljoen door Molecaten en voor het grootste gedeelte met overheidsmiddelen gefinancierd. Waarvan ruim 80 miljoen uit Rijksmiddelen. N.B. Molecaten heeft haar bijdrage overigens nog niet schriftelijk vastgelegd en kan zich desgewenst op ieder moment terugtrekken (zie bijlagen).

 

De Provincie onderbouwt de inzet van overheidsgeld door te wijzen op een economische meerwaarde voor de streek. Daarvoor is een rapport opgesteld (Maatschappelijke Kosten-Baten Analyse). Deze MKBA geeft aan dat er een enorme toename van dag- en verblijfstoeristen is te verwachten. Deze prognose is boterzacht en gebaseerd op aannames en veronderstellingen; 283.000 extra overnachtingen van verblijfstoeristen en 150.000 extra dagtoeristen. Dit is absoluut niet reëel. Het rapport is duidelijk toegeschreven naar de wens van de opdrachtgevers.

 

Er zijn wel aantoonbare en te voorziene negatieve effecten:

 

  • mogelijke verzilting van het omliggende gebied.
  • tijdens de aanlegfase ± 2 miljoen m3 zand- en klei transport gedurende 4 jaar.
  • verlies economische en maatschappelijke waarde huidige cultuurgrond.
  • gevoelsmatige en emotionele argumenten (boeren die van hun grond worden verjaagd, een prachtige polder prijsgeven aan de zee).
  • verzadiging van de verhuurmarkt voor recreatiewoningen, waardoor leegstand zal ontstaan. Er worden in andere recreatieplannen langs onze kust al meer dan 1000 nieuwe recreatiewoningen gebouwd.

 

Tevens willen wij u nog wijzen op een passage in de ‘notitie herziening uitgangspunten MKBA’ door de Rebelgroep (febr. 2007).

 

Resultaten: ,,Het blijkt dat de saldi van alle varianten positief is. Opgemerkt blijft dat de getallen met de nodige voorzichtigheid geïnterpreteerd moeten worden. Verder blijkt dat de drie varianten die ruimtelijke kwaliteit nastreven, minder goed scoren dan de basisvariant (veiligheidsvariant). De reden hiervan is dat de investering in ruimtelijke kwaliteit (recreatienatuur en kernnatuur) nogal fors zijn terwijl de baten hiervan soms moeilijk in euro’s uit te drukken zijn”.

 

Positief saldo kosten en baten:

 

Veilig zonder Waterdunen’ 32,8 miljoen euro,

‘Gevarieerd Waterdunen’ 13,9 miljoen euro

‘Natuurlijk Waterdunen’ 2,6 miljoen euro.

 

En last but not least, in 2009 is door een onafhankelijk bureau een a-selecte steekproef gehouden onder de bevolking van West Zeeuws-Vlaanderen. De uitkomst van deze steekproef geeft aan dat 81 % van de bevolking tegen ontpolderen is! Een duidelijk bewijs van de maatschappelijke weerstand tegen dit soort plannen.

 

Wat vragen wij van U:

 

  • HELP ONS IN ONZE STRIJD TEGEN STEEDS MAAR WEER “NIEUWE NATUUR”.
  • HELP ONS UIT DE GREEP VAN NATUUR- EN MILIEUORGANISATIES TE GERAKEN, MET IN HUN KIELZOG HET PROVINCIAAL BESTUUR.
  • HELP ONS TE VOORKOMEN DAT EEN PRACHTIGE POLDER MET VEEL FLORA EN FAUNA KAPOT WORDT GEMAAKT EN JARENLANG EEN VIEZE MODDERBAK ZAL WORDEN.
  • HELP ONS TE VOORKOMEN DAT BELASTINGGELD ZINLOOS WORDT WEGGEGOOID.

 

Het is juist nu, bij de behandeling van de Rijksbegroting waar ongekende bezuinigingen moeten worden gerealiseerd, dat u de kans heeft om in ieder geval een substantieel bedrag te bezuinigen c.q. anders te besteden, i.p.v. het bij het project Waterdunen, letterlijk en figuurlijk, in het water te gooien.

U kunt dit doen door de genoemde Rijksbijdrage voor dit project in te trekken en waar dan ook in Nederland (bij voorkeur uiteraard in West Zeeuws-Vlaanderen) dit geld zinvoller te besteden!

 

 

Hoogachtend, en altijd tot nadere informatie bereid,

 

Namens ‘Waterdunen Nee!’,

 

F. Babijn, Bakkersstraat 59, 4501RB Oostburg, Tel.: 0117 452945, Fax: 0117 451207

A. Rosendaal

I. Mulder-Bansema

E-mail  : info@waterdunennee.nl                                                                 

Website: www.waterdunennee.nl

 

N.B. Nadere informatie treft u in de bijlagen en op www.waterdunennee.nl .