Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Gebrek aan handhaving van de ‘Distelverordening Zeeland’. (11-08-2009) Art. 44 vragen aan Gedeputeerde Staten van Zeeland namens de Partij voor Zeeland.

 Aan           : Het College van Gedeputeerde Staten.

Onderwerp: Gebrek aan handhaving van de ‘Distelverordening Zeeland’.

Hoek, d.d. 11-08-2009,

 

Geacht College,

Schriftelijke vragen van het Statenlid Johan Robesin, Partij voor Zeeland (PvZ), conform Art. 44 van het Reglement van Orde over gebrek aan handhaving van de distelverordening, vooral in gebieden met “nieuwe natuur”.

 

Toelichting.

Een toenemend aantal klachten vanuit onze provincie m.b.t. het gebrek aan handhaving van de ‘Distelverordening Zeeland 1993’ is voor de Statenfractie Partij voor Zeeland (PvZ) aanleiding om bij Uw College aan de bel te trekken.

Het blijkt met name dat de gebieden waar zogenaamde nieuwe natuur is/wordt  aangelegd, een permanente bron van overlast vormen. Die overlast zal alleen maar toenemen, omdat vooralsnog geen sprake is van een rem op de aanleg van “nieuwe natuur”. Uw College is immers voornemens om actiever grond aan te kopen in het buitengebied. Het ligt in de lijn der verwachting, dat die grotendeels in “nieuwe natuur” zal worden omgezet.

 

Vragen.

Is Uw College op de hoogte van bovenvermelde problematiek?

Zo ja, kan Uw College concreet aangeven of en in hoeverre het in dit geval aan handhaving ontbreekt?

Is Uw College zich ervan bewust dat gebieden met zogeheten nieuwe natuur in snel tempo dreigen te verkommeren en dat daarmee een groot vraagteken moet worden geplaatst achter een reële “natuurwinst” ?

Indien Uw College met de Statenfractie Partij voor Zeeland (PvZ) tot de conclusie komt dat de met handhaving belaste Provincie Zeeland inderdaad in gebreke is gebleven m.b.t. de handhaving van bovengenoemde ‘distelverordening’, is Uw College dan bereid maatregelen te treffen in de vorm van een inhaalslag?

 

In afwachting van Uw spoedige beantwoording, verblijven wij,

Hoogachtend,

 

Statenfractie Partij voor Zeeland (PvZ)