Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Opheffing Waterschappen. (02-04-2009) Inbreng Onafhankelijke Waterschapspartij tijdens A.V. d.d. 02-04-2009.

Algemene Vergadering van het Waterschap Zeeuws-Vlaanderen, 02-04-2009.
Agendapunt 8.2

Onderwerp: ontwerpbesluit opheffing Waterschappen Zeeuwse Eilanden en Zeeuws-Vlaanderen, instelling Waterschap Scheldestromen en vaststelling Reglement Waterschap Scheldestromen.

Pag. 4. Bestuurszetel en aspect borging werkgelegenheid.

Om te borgen dat de door beide Waterschappen gemaakte afspraken in de ‘principeovereenkomst’ en ons eigen uitgangspunt betreffende behoud van werkgelegenheid in met name Zeeuws-Vlaanderen, gerealiseerd zullen worden is in het reglement opgenomen dat het Waterschap zetelt in Middelburg en Terneuzen.

Kernpunt.

Wijziging van het reglement is slechts mogelijk als, zoals de Waterschapswet het formuleert, daarvoor ‘gronden’ (zwaarwegende argumenten) zijn en de wettelijke procedure als bedoeld in de Waterschapswet wordt gevolgd.

Onze reactie.

Mogelijke ‘gronden’ (zwaarwegende argumenten) die na een “mogelijke” fusie aangevoerd zouden kunnen worden om de gemaakte afspraken terug te draaien zijn bijvoorbeeld ‘inefficiënt en geldverslindend’.

Naar onze mening, blijkt uit het aan ons voorgelegde ontwerpbesluit, dat het ‘meewerken’ aan een “mogelijke” toekomstige fusie tussen beide Waterschappen, geen enkel ‘gewaarborgd resultaat’ heeft opgeleverd.

Onze Fractie stelt vast dat het overgrote merendeel van de fusies in Nederland niet heeft geleid tot een toename van de efficiency en een kostenbesparing. Mede daarom maken wij ons tevens zorgen m.b.t. de belangenbehartiging van onze ‘Zeeuws-Vlaamse belangen in de toekomst, de ontwikkeling op de lange termijn van de door de burger te betalen tarieven en last but not least het ‘getalsmatige’ overwicht van de beoogde fusiepartner. 

Conclusie. Zoals inmiddels tot U allen doorgedrongen zal zijn, is de Fractie van de Onafhankelijke Waterschapspartij tegen een Fusie maar pleiten wij wel voor een intensievere samenwerking tussen beide Waterschappen.

Derhalve stemt onze Fractie tegen het voorliggende ontwerpbesluit aangaande opheffing Waterschappen Zeeuwse Eilanden en Zeeuws-Vlaanderen, instelling Waterschap Scheldestromen en vaststelling Reglement Waterschap Scheldestromen.

Onafhankelijke Waterschapspartij