Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Aanleg nieuwe natuur en Staats-Spaanse Linies. (12-02-2009) Brief aan de Raad van de Gemeente Sluis.

Aan           : De Raad van de Gemeente Sluis.

                    Postbus 27.

                    2500 AA Oostburg. 

Onderwerp: Aanleg nieuwe natuur en Staats-Spaanse Linies.

Oostburg, d.d. 12-02-2009,

Geachte heer/mevrouw,

Toelichting & vragen.

Naar aanleiding van het door de Gemeente Sluis aangekondigde ‘voornemen wijziging bestemmingsplan en verlening aanlegvergunning Nieuveltweg Oostburg’ in het Zeeuwsch Vlaams Advertentieblad d.d. 04-02-2009, wil ik als betrokken burger graag deze problematiek onder Uw aandacht brengen en zo mogelijk hierover met U van gedachten wisselen.

Wijziging van ‘agrarische doeleinden’ naar ‘natuurgebied’.

Gezien het feit dat het onderhoud in een aantal nieuw gerealiseerde natuurgebieden ernstig te wensen over laat, vrezen omwonenden overlast m.b.t. het uitzaaien van onkruiden. Daar komt nog bij dat ook uit toeristisch oogpunt gezien, door dit gebrek aan onderhoud, de aanblik van ons landschap er niet fraaier op wordt. De agrarische sector voorzag tot voor kort het landschap van een immer wisselend pallet aan kleuren en stond van oudsher borg voor het onderhoud. West Zeeuws-Vlaanderen bood zowel haar inwoners als de toerist en dagrecreant rust, ruimte, orde en netheid.

Bent U niet met mij van mening, dat in ons aller belang, er een halt moet worden toegeroepen aan al deze ingrijpende “aanslagen” op ons landschap? Dat is toch ook ons cultureel erfgoed?

Daar komt nog bij dat door de aanleg van veelal ‘natte natuur’ er een ideale biotoop geschapen wordt voor muggen. Deelt Uw Raad mijn zorg dat, afgezien van de voorspelbare toename van muggenoverlast, hierdoor “oude ziektes” wederom de kop op zouden kunnen steken? (Vroeger, werd ter voorkoming van ziektes, immers stilstaand water om die reden veelal gedempt.)

Ophogen van de Liniedijk, verwijderen van de beplanting en ophogen van Fort Nijevelt en Spek & Brood.

Ophogen van de Liniedijk en ophogen van Fort Nijevelt en Spek en Brood aan de Nieuveltweg te Oostburg wordt door omwonenden gezien als toekomstige horizonvervuiling. Tevens betekent het een aanslag op c.q. inperking van het uitzicht. Ons gebied staat internationaal bekend vanwege haar weidse vergezichten i.c.m. de vermaarde luchten; dat trekt zelfs kunstenaars aan (voorbeeld kunstproject Cadzand-Bad 2008). Dat één en ander aanleiding kan geven tot waardevermindering van het in de directe nabijheid gelegen onroerend goed (met name woningen) en daarenboven niet in de laatste plaats ook nog eens met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid ten koste zal gaan van het woongenot van betrokken bewoners komt ons imago van gastvrijheid naar toekomstige inwoners, die we per slot van rekening d.m.v. alle mogelijke inspanningen willen aantrekken, ook zeker niet ten goede.

Om te ervaren hoe ingrijpend het stempel van de Staats-Spaanse Linies op de omgeving drukt, verwijs ik U naar het voorbeeld van de ‘Olieschans’ ter hoogte van de kern Aardenburg.
 
Het verwijderen van bestaande beplanting wat met deze voorgenomen aanleg gepaard gaat acht ik eveneens ongewenst. De aanpak van bestaande natuur, o.a. ter hoogte van de Braakman en Draaibrug, vind ik betreurenswaardige voorbeelden van hoe het niet moet. Bestaande biotopen werden vernietigd om plaats te maken voor zogenaamde “nieuwe natuur”. Kan Uw Raad concreet de meerwaarde aangeven van “nieuwe natuur” ten opzichte van de reeds aanwezige natuur?

Overlast tijdens aanlegfase.

Tijdens de aanlegfase krijgen met name de omwonenden te maken met substantiële geluidsoverlast, stofoverlast, slijkoverlast op de omliggende wegen en trillingsoverlast.

Concreet: zware grondtransporten welke verkeersdrempels passeren kunnen aanleiding geven tot schade aan omliggende woningen. Slijkoverlast brengt de verkeersveiligheid (schoolgaande routes) in gevaar en leidt er toe dat passanten en in het bijzonder omwonenden die genoodzaakt zijn om deze omliggende wegen te gebruiken, o.a. hun voertuigen extra wasbeurten zullen moeten geven.

N.B. Verkeersveiligheid. ‘Fort Nijevelt’ gaat vanwege de geplande ligging i.c.m. de aangegeven hoogtefactor het overzicht, met name voor het verkeer komende vanuit de richting Nieuveltweg, negatief beïnvloeden. Ook dat zal, na de voorgenomen realisatie, overduidelijk ten koste gaan van de verkeersveiligheid op deze schoolgaande routes.

Cultuur en toerisme.

Uit cultuur historisch oogpunt worden deze geplande landschapselementen (dijk + forten) door voorstanders beschouwd als een verrijking van de streek, tegenstanders zien het dan weer als een verstoring van het in de loop der eeuwen geëvolueerde landschap; over smaak valt niet te twisten.

Dat één en ander gaat fungeren als een toeristische trekker waag ik ernstig te betwijfelen. Uit het feit dat men in het Oostelijk deel van Zeeuws-Vlaanderen in overweging neemt elementen (bijvoorbeeld vlaggen) toe te voegen teneinde zo meer de aandacht te vestigen op deze Staats-Spaanse Linies, blijkt overduidelijk het gebrek aan belangstelling.

De ‘Olieschans’ te Aardenburg trekt naar verluid ook alleen bezoekers tijdens officiële plechtigheden.  

Natura 2000.

Een ondernemer die (een) nieuwe activiteit(en) wil gaan ontplooien in of nabij een Natura 2000-gebied zal moeten aantonen dat deze geplande activiteit(en) geen schade of overlast zal/zullen opleveren voor het betreffende gebied.

Er is nu reeds sprake van een 40 dB(A)-regeling c.q. norm, waarmee iedere activiteit in of nabij een Natura 2000-gebied gelimiteerd wordt op maximaal 40 dB(A).

De vraag rijst of de aanleg van een zogenaamde “toeristische trekker” (Fort) in de directe nabijheid van het ‘Natura 2000’ natuurgebied ‘Het Groote Gat’ überhaupt mogelijk is?

Kan Uw Raad mij uitleggen, waarom de realisatie van deze ingrijpende geplande projecten(waarvan de aanleg ook nog eens met veel lawaai, stof en uitstoot gepaard gaat), aansluitend aan en binnen de contouren van een Natura 2000-gebied, in tegenstelling tot andere minder ingrijpende activiteiten welke op grond van stringente regelgeving worden afgewezen, in dit geval wel mogelijk is?  

 

Samengevat.

De aanleg van ‘nieuwe natuur’ en de reconstructie van de ‘Staats-Spaanse Linies’ in zijn algemeenheid, wordt door ondergetekende en niet alleen door ondergetekende, maar ook door een groeiend deel van onze samenleving gezien als een ongewenste ontwikkeling.

Ik vind het onbegrijpelijk dat onze Overheid in deze zware economische crisistijd, voornemens is dergelijke niet essentiële projecten te financieren met

het door de burger opgebrachte belastinggeld. Naar mijn mening kan dat geld efficiënter in onze samenleving worden geïnvesteerd.

Tot besluit verzoek ik Uw Raad deze problematiek aangaande ‘wijziging bestemmingsplan en verlening aanlegvergunning Nieuveltweg te Oostburg’, op grond van genoemde argumentatie, ter behandeling in desbetreffende Raadscommissie te agenderen.

 

In afwachting van Uw reactie, verblijf ik,

Hoogachtend,

François Babijn, Bakkersstraat 59, 4501RB Oostburg

Tel.: 0117 452945, Fax: 0117 451207, E-mail: fbabijn@planet.nl