Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Verkeersveiligheid (wegbelijning). (12-01-2009) Vragen aan de A.V. en het D.B. van het Waterschap Zeeuws-Vlaanderen.

Aan            : De A.V. en het D.B. van het Waterschap Zeeuws-Vlaanderen.
Onderwerp: Verkeersveiligheid (wegbelijning).
Oostburg, d.d. 12-01-2009,

 

 

Geachte heer/mevrouw,

 

Toelichting.
Uit antwoord van Uw Waterschap d.d. 05-04-2007 (zie bijlage) komt naar voren dat op plaatsen waar het Waterschap wegen inricht als 60 kilometerzone de voorheen toegestane maximum snelheid van 80 km/uur wordt gehandhaafd om reden dat het draagvlak voor een snelheidsbeperking ontbreekt en de aanwezigheid van openbaar vervoer.
M.i. schiet het aanbrengen van nieuwe belijning in het kader van de invoering van E.H.K. (Essentiële Herkenbaarheids Kenmerken) zijn doel, als het op deze wijze wordt toegepast, volledig voorbij en werkt het slechts verwarring in de hand. Daar komt nog bij dat E.H.K. een Nederlands begrip is en geen Europees project, waardoor de verwarring voor buitenlandse chauffeurs eveneens toeneemt; mede daarom wil ik bij deze ook het nut en de noodzaak van het gehele E.H.K -project in zijn totaliteit ter discussie stellen.

 

Samengevat: de wijze waarop Het Waterschap Zeeuws-Vlaanderen het project aanbrengen E.H.K. implementeert werkt verwarring in de hand en kan er in mijn ogen zelfs toe leiden dat daardoor de verkeersveiligheid onbedoeld juist negatief wordt beïnvloedt.

 

Om reden dat door het ontbreken van belijning in het midden van de weg binnen 60 kilometerzones de oriëntatie tijdens slecht zicht (mist e.d.) een stuk moeilijker wordt, wordt m.i. daarmee de verkeersveiligheid, in tegenstelling tot de doelstelling, onnodig in gevaar gebracht.
Diverse klachten vanuit de bevolking wijzen er op, dat men als gevolg van door binnen de langs weerszijden aangebrachte wegmarkeringen in de vorm van stippellijnen te blijven rijden onder dergelijke omstandigheden, soms ternauwernood op het laatste moment, een frontale botsing heeft weten te voorkomen.

 

Recent gepubliceerde cijfers m.b.t. de ongevallenstatistieken over 2008 tonen aan, dat zowel het aantal dodelijke slachtoffers als het aantal gewonden in zijn totaliteit binnen ons gebied, helaas substantieel is toegenomen t.o.v. 2007.

 

Vragen.
1.     Is Uw D.B. het met mij eens dat het wellicht zinvol is in het kader van geschetste problematiek de implementatie en de noodzaak van het aanbrengen van E.H.K. in overleg met de gezamenlijke wegbeheerders nog eens nader tegen het licht te houden?
2.     Acht Uw D.B. het net als ondergetekende van essentieel belang dat er op zo kort mogelijke termijn een evaluatie plaatsvindt om te kijken of er een relatie bestaat tussen de betreurenswaardige toename van het aantal verkeersslachtoffers en de aangebrachte Essentiële Herkenbaarheids Kenmerken (E.H.S.)?

 

In afwachting van Uw beantwoording, verblijf ik,

 

 

Hoogachtend,

 

François Babijn (Onafhankelijke Waterschapspartij)

Bakkersstraat 59

4501 RB Oostburg    

Tel.       : 0117 452945

Fax       : 0117 451207

E-mail  : info@lijstbabijn.nl
Website: www.lijstbabijn.nl