Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Muskusrattenbestrijding. (12-01-2009) Vragen aan de A.V. en het D.B. van het Waterschap Zeeuws-Vlaanderen.

Aan           : De A.V. en het D.B. van het Waterschap Zeeuws-Vlaanderen.
Onderwerp: Muskusrattenbestrijding.
Oostburg, d.d. 12-01-2009,

 

 

Geachte heer/mevrouw,

 

Toelichting.
Contact met mr. M.A. van Willegen, landelijk coördinator muskusrattenbestrijding, leerde mij dat het in tegenstelling tot vroeger vandaag de dag gebruikelijk is dat er tussen natuurbeheerders en de instanties die verantwoordelijk zijn voor muskusrattenbestrijding afspraken gemaakt worden m.b.t. de periodes waarbinnen er wel of geen bestrijding mag plaatsvinden.
Mr. Van Willegen vermeldde tevens dat het eveneens de bedoeling is om dergelijke afspraken vast te gaan leggen in de toekomstige beheersplannen aangaande ‘Natura 2000’ gebieden.  

 

Deze afspraken kunnen m.i. tot gevolg hebben dat we het risico lopen dat de muskusrattenstand toe gaat nemen of in het ergste geval onbeheersbaar zou kunnen worden met daaraan gekoppeld een toename van te verwachten schade aan dijken, waterkeringen en oevers van waterlopen e.d.. Het gevolg daarvan is niet alleen dat de kosten voor  het Waterschap voorspelbaar zouden kunnen gaan stijgen maar tevens dat onze veiligheid ongewenst extra in gevaar wordt gebracht.
Daar komt nog bij dat er landelijk een enorme uitbreiding van natuurgebieden in de vorm van E.H.S., Natte As en Natura 2000 plaatsvindt en reeds heeft plaatsgevonden.

 

Vragen.
1.      Acht Uw D.B. deze gang van zaken m.b.t. de muskusrattenbestrijding verantwoord?
2.      Mocht er als gevolg van de gemaakte afspraken m.b.t. de beperking van muskusrattenbestrijding binnen natuurgebieden aantoonbaar een toename van schade aan dijken, waterkeringen en oevers van waterlopen e.d. geconstateerd worden, kan deze schade dan verhaald worden op de betrokken natuurorganisaties en zo nee waarom niet?

 

In afwachting van Uw beantwoording, verblijf ik,

 


Hoogachtend,

 

François Babijn (Onafhankelijke Waterschapspartij)
Bakkersstraat 59, 4501 RB Oostburg    
Tel.        : 0117 452945
Fax        : 0117 451207
E-mail   : info@lijstbabijn.nl
Website: www.lijstbabijn.nl