Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Gemeente Sluis / J’accuse (ik beschuldig). (22-12-2008) Ingezonden brief aan PZC/BN DE STEM.

Aan         : PZC BN DE STEM (bestemd voor rubriek ingezonden brieven).
Onderwerp: Gemeente Sluis / J’accuse (ik beschuldig).
Oostburg, d.d. 22-12-2008,

Geachte heer/mevrouw,

Tijdens de besluitvormende vergadering van 23-11-2008 j.l. heeft de Gemeenteraad van Sluis agendapunt 6A vernieuwbouw Gemeentehuis (€ 8.060.000,--), zonder over voldoende dekking te beschikken, goedgekeurd. Daarbij rijst tevens de vraag of dit wel een verantwoorde uitgave is in het licht van de aanwezige financiële problematiek, het zwakke weerstandsvermogen, de mogelijke risico’s en het feit dat het aantal ambtenaren bij de gemeente wordt teruggebracht.
Wie schetst mijn verbazing. Nadat de Raad hiermee ingestemd had, kwam burgemeester J.F. Sala (namens het College) voorafgaand aan het volgende agendapunt 6B (vaststellen programmabegroting 2009), met de mededeling dat er recent (de afgelopen week zei hij letterlijk) contact tussen het College van Sluis en het College van Gedeputeerde Staten van de Provincie Zeeland was geweest. De Burgemeester gaf aan dat G.S. in overweging nam om onze gemeente onder preventief financieel toezicht van de Provincie te stellen (dit is daarna op 17 december dan ook daadwerkelijk gebeurd). Hij voegde er direct aan toe dat de Raadsleden bij het voorstellen van eventuele wijzigingen in de begroting hier terdege rekening mee dienden te houden door hiervoor nadrukkelijk dekking aan te geven om te voorkomen dat de financiële positie van de gemeente nog verder zou verslechteren.
Samengevat.
Eerst liet burgemeester J.F. Sala de Gemeenteraad ruim 8 miljoen euro uitgeven zonder voldoende dekking en pas daarna kwam hij met de mededeling dat we mogelijk onder financieel toezicht van de Provincie zouden komen en hij had vervolgens ook nog het lef om de Raad dringend te verzoeken om nadrukkelijk dekking aan te geven voor eventuele begrotingswijzigingen om te voorkomen dat de financiële positie van de gemeente nog verder zou verslechteren.
Deze gang van zaken is m.i. onbegrijpelijk en volstrekt onaanvaardbaar!

In de weken erna hebben oppositiepartijen ook nog eens een vierde wethouder aangesteld; kostenpost ± € 100.000,--, uiteraard weer zonder dekking aan te geven en jawel het kan nog gekker, ook zonder vooraf beleidswijzigingen te eisen.
Deze vierde wethouder vertelde de pers dat onze ‘nieuwe’ gemeente Sluis na de herindeling ruwweg van 20 miljoen ingeteerd is tot op 3 miljoen.
Wat hij op dat moment nog niet wist is dat Sluis op jaarbasis ruim 5 miljoen euro kwijt is aan rente en aflossingen en naar schatting 54 miljoen euro schuld heeft.

Prettige Kerstdagen en een Gelukkig Nieuwjaar.

Hoogachtend,

François Babijn, Bakkersstraat 59, 4501 RB Oostburg    
Tel.: 0117 452945, Fax: 0117 451207

E-mail  : info@lijstbabijn.nl, Website: www.lijstbabijn.nl

 

 

P.S. U kunt de besluitvormende vergadering van 23-11-2008 j.l. via een link op de website van de gemeente Sluis beluisteren.