Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Veiligheid Dijken. (Wat zijn zwakke schakels?) (02-11-2004)

Wat zijn zwakke schakels

Zwakke schakels zijn kustvakken die naar verwachting tussen nu en het jaar 2200 moeten worden versterkt om het achterland te beschermen tegen overstroming. Deze versterking is nodig omdat de zeespiegel stijgt ten gevolge van klimaatverandering en omdat de kracht van de golven op grond van nieuwe inzichten mogelijk zwaarder zal zijn dan tot nu toe werd aangenomen.

Waar liggen de zwakke schakels?


In 2002 is de kustzone onderzocht en er zijn een achttal “Zwakke Schakels” geïdentificeerd. Hiervan liggen er twee in Noord Holland, vier in Zuid Holland en twee in Zeeland. In Zeeland betreft het de westkust van Zeeuwsch-Vlaanderen en de zuidwest kust van Walcheren.
Zowel in de derde Kustnota als in de Vijfde Nota over de Ruimtelijke Ordening wordt ingegaan op de zwakke schakels in de Nederlandse kust. De staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat heeft begin 2003 in het Bestuurlijk Overleg Kust deze “prioritaire” zwakke schakels langs de Noordzeekust vastgesteld.

Prioritaire zwakke schakels zijn:

Die delen van de Noordzeekust die binnen een termijn van twintig jaar niet meer voldoen aan de veiligheidseisen. De acht prioritaire zwakke schakels vindt u hier: website kustzonebeleid  
 
Aan deze kustvakken moet op korte termijn iets worden gedaan. Door of in opdracht van Noord-Holland, Zuid-Holland en Zeeland worden planstudies uitgevoerd. De drie provincies krijgen hiervoor geld van het rijk. Uit de planstudies moeten vanaf 2007 maatregelen voortvloeien, die niet alleen zijn gericht op versterking, maar ook op het verbeteren van de kwaliteit van het gebied vlak achter de kust vanuit het oogpunt van natuur of economie. Dit wordt de ruimtelijke kwaliteit genoemd.

Om de projecten van de andere provincies betreffende hun zwakke schakels te bekijken, klik hier:
Zuid-Holland en Noord-Holland.