Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

IdeeŽn en suggesties om Gemeente Sluis er weer bovenop te helpen. (03-11-2008) Brief aan de Raad en het College van de Gemeente Sluis.

Aan          : De Raad en het College van de Gemeente Sluis.

Onderwerp: Bescheiden ideeën en suggesties die hopelijk een kleine bijdrage kunnen leveren om de Gemeente Sluis er weer bovenop te helpen.

Oostburg, d.d. 03-11-2008,

Geachte heer/mevrouw,

Hierna volgen enkele ideeën en suggesties.

Goed voor bestuur.

1.     Maak de afweging of Gemeente Sluis (financieel) voordeel zou kunnen putten uit een (tijdelijke) artikel 12 status.

2.     Stuur vanuit het College maandelijks een wethouder richting Den Haag om zodoende een lobby op te zetten teneinde ideeën en wellicht subsidies binnen te kunnen halen voor ons gebied.

3.     Door de wol geverfde tijdelijke interim-manager aanstellen om de helaas onvermijdbare personele reorganisatie door te voeren.

4.     Ideeënbus (letterlijk of figuurlijk via internet) plaatsen. (Stel een aantrekkelijke beloning in het vooruitzicht, welke in verhouding staat tot het voordeel dat het toepasbare idee c.q. de bruikbare suggestie oplevert.)

5.     College: ga Uw licht opsteken bij gemeenten die een succesvolle reorganisatie achter de rug hebben.

Goed voor financiën.

1.     Verdere optimalisering van samenwerking tussen overheidsinstellingen: gezamenlijk invullen van functies tussen (Zeeuws-Vlaamse) gemeenten onderling (zoals bijvoorbeeld automatisering) m.a.w. ambtenaren delen.

2.     Waar mogelijk externen schrappen.

3.     Vernieuwbouwplannen Gemeentehuis stopzetten indien mogelijk (boeteclaim?). Reden: de aangekondigde reorganisatie van het personeelsbestand gekoppeld aan het vertrek van het C.W.I. en in het licht van de financiële positie van de gemeente. Volsta met inhaalslag achterstallig onderhoud aan bestaand gemeentehuis i.c.m. de inrichting van het overgenomen Rabobank gebouw.

4.     Alle initiatieven m.b.t. Elderschansbos te Aardenburg stopzetten; is geen prioriteit.
5.     Op plaatsen waar het maatschappelijk verantwoord is toewerken naar het centraliseren van sportaccommodaties.
6.     Aanleg ‘Parkeeronthaalkamers’ stopzetten.
7.     De Gemeente Sluis heeft het ophalen van parkeergelden uitbesteed (maart 2008). Het uitbesteden aan een gespecialiseerd bedrijf kost de gemeente zo'n 83.000 euro op jaarbasis. Deze beslissing dient m.i. zo spoedig mogelijk te worden herzien (teruggedraaid). In de gemeente Terneuzen worden de parkeergelden immers ook door eigen medewerkers opgehaald.

Goed voor alle inwoners.

1.     Inkomensafhankelijke bijdrage WMO schrappen.

2.     Richt denktank op, om in het kader van ‘dualisme’ de burger bij de wederom gezondmaking van de Gemeente Sluis te betrekken en zodoende bruikbare input te vergaren.

3.     Commissie ‘Welstand’ afschaffen.

Goed voor verschillende kernen.

1.     Extra parkeerplaatsen aanleggen in of nabij centrum van de kern Sluis (aan de kant van St. Anna ter Muiden).

2.      Exploitatie kantine (zwembad/voetbal) Aardenburg door onafhankelijke mediator tot stand laten brengen; het betreft hier m.i. slechts een communicatiestoornis tussen betrokken partijen welke een akkoord in de weg staat.

3.     Kern IJzendijke: probeer op een financieel verantwoorde wijze de door de inwoners van IJzendijke ingebrachte plannen m.b.t. sportaccommodaties e.d. in samenwerking met ‘Woongoed’ geheel of gedeeltelijk te realiseren.

4.     Onderzoek of het mogelijk is om een ’Van Dale’ museum gekoppeld aan een internationaal woordenboekenmuseum onder te brengen in Het Belfort te Sluis (n.b. collectie ligt in Leiden op ons te wachten).

5.     Onderzoek of er mogelijkheden zijn om de kern Aardenburg om te toveren tot ‘muziekstad’. (Cultuursubsidie e.d. binnenhalen.)

6.     De Gemeente zou in overweging kunnen nemen de rotondes rond de kern Oostburg te verfraaien met beplanting; dit uiteraard in samenspraak met de betrokken organisaties zoals Rijkswaterstaat en Het Waterschap. Een andere manier om voorgaande gerealiseerd te krijgen: zoek sponsors (bedrijven e.d.) die de aankleding en het onderhoud van een rotonde voor hun rekening willen nemen in ruil voor reclame (uiteraard mag de vormgeving van die reclame de verkeersveiligheid niet in gevaar brengen en dient de Gemeente vooraf haar goedkeuring uit te spreken).

7.     Neem het initiatief om in overleg met de inwoners en ondernemers een verbeterde verkeersdoorstroming voor het centrum van de kern Oostburg te ontwikkelen (suggesties ingezonden op 21-04-2006).
8.     Brede schoolplannen samen met ‘Woongoed’ tegen het licht houden, i.v.m. de te verwachten teruglopende leerlingenaantallen de komende jaren.

Goed voor de economie.

1.     Ga in gesprek met ‘Sluis aan Zee B.V.’ en kijk of er een mogelijkheid bestaat om ‘Sluis aan Zee’ in “afgeslankte vorm” (zonder open verbinding met de zee), enerzijds ter stimulering van de economie van ons gebied en anderzijds ter voorkoming van de enorme schadeclaim die ons boven het hoofd hangt, te realiseren.

2.     Kusttram in samenwerking met de gemeente Knokke-Heist proberen te realiseren. Kies voor benadering ‘voor wat hoort wat’; m.a.w. informeer waar wij onze Zuiderburen een plezier mee kunnen doen.

3.     Ideeën en suggesties m.b.t. veerhaven en veerplein te Breskens (ingezonden op 16-07-2008).
4.     Probeer Hoge school binnen gemeentegrenzen te laten verrijzen (zie bijlage DOW).
5.     Zorgtoerisme. Bij vestiging nieuwe vakantieparken de aandacht vestigen op zorgtoerisme (of vastleggen in eisenpakket!?)

Zoals reeds in het startdocument overeengekomen, dient de financiële positie van onze gemeente leidend te zijn bij het nemen van besluiten!

Hopende U hiermede van dienst te zijn geweest, verblijf ik,

Hoogachtend,

François Babijn

Bakkersstraat 59, 4501 RB Oostburg

Tel.: 0117 452945, Fax: 0117 451207
E-mail: info@lijstbabijn.nl, Website: www.lijstbabijn.nl