Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Art. 44 vragen m.b.t. ‘NATURA 2000’ en de zogeheten aanwijzingsbesluiten. (17-10-2008) Vragen aan Gedeputeerde Staten van Zeeland namens de Partij voor Zeeland.

Aan            : Het College van Gedeputeerde Staten.

Onderwerp: Art. 44 vragen m.b.t. ‘NATURA 2000’ en de zogeheten aanwijzingsbesluiten.

Hoek, 17-10-2008,

Geacht College,

Toelichting

Als de aanwijzing is voltooid, kent Nederland 162 natuurgebieden, die onder Europese bescherming vallen. In en om die gebieden zal in sommige gevallen minder mogen dan nu. De Voordelta is het eerste gebied waarvoor een beheerplan is opgesteld. Daarin wordt beschreven hoe de natuur in dit gebied het beste kan worden beheerd. Hierbij wordt ook gekeken naar het gebruik van het gebied, bijvoorbeeld visserij en recreatie. In het beheerplan worden maatregelen beschreven die genomen moeten worden om de natuurdoelen te bereiken en wordt het bestaand gebruik getoetst aan de doelen.

Welke soorten en habitats in een Natura 2000-gebied worden beschermd en welke doelen hiervoor gelden, wordt geregeld in de zogeheten aanwijzingsbesluiten.

De Statenfractie Partij voor Zeeland (PvZ) maakt zich zorgen over de mogelijk negatieve gevolgen voor de Zeeuwse economie als gevolg van de aanwijzingsbesluiten, de daarmee gepaard gaande begrenzing en de natuurdoelen van Natura 2000-gebieden.

Een zorg die bij onze fractie werd versterkt tijdens het recente werkbezoek van de Statencommissies aan Dow Benelux B.V. in Terneuzen, waarbij de directie wees op de mogelijke nadelige gevolgen van de aanwijzing voor een verdere bedrijfsontwikkeling.

Toekomstige besluiten over activiteiten in en rondom Natura 2000-gebieden zullen mede afhangen van de vastgestelde begrenzing en de natuurdoelen. Wat dit betekent voor activiteiten in en rondom een Natura 2000-gebied wordt nu nog niet besloten. Dat gebeurt pas in het “beheerplan” en eventueel bij de vergunningverlening. Zo kunnen we lezen in de “Inspraakwijzer”.

Feiten

Een ondernemer die (een) nieuwe activiteit(en) wil gaan ontplooien en of nabij een Natura 2000-gebied zal moeten aantonen dat deze geplande activiteit(en) geen schade of overlast zal/zullen opleveren voor het betreffende gebied;

Er is nu reeds sprake van een 40 dB(A)-regeling c.q. norm, waarmee iedere activiteit in of nabij een Natura 2000-gebied gelimiteerd wordt op maximaal 40 dB(A).

Vragen

1.     Is Uw College met onze fractie van mening dat de aanwijzingsbesluiten, de daarmee gepaard gaande begrenzing en de natuurdoelen m.b.t. Natura 2000 en de daarop volgende beheerplannen schadelijk zouden kunnen zijn voor onze Zeeuwse economie?

2.     Zo ja, is Uw College dan bereid actief mee te denken en tijdig gepaste stappen te zetten richting centrale overheid (inspraakmogelijkheid tot 22.10.2008)?

3.     Is Uw College op de hoogte van de voorziene zogenaamde 40 dB(A)-regeling?

4.     Zo ja, beseft Uw College dan – met onze fractie – dat deze normering bijna alle bestaande en toekomstige ontwikkelingen zo goed als onmogelijk maakt?

5.     Is Uw College derhalve bereid hiertegen actie te ondernemen in het belang van onze Zeeuwse economie?

Wij zien de antwoorden op deze vragen graag spoedig tegemoet.

Hoogachtend,

Statenfractie Partij voor Zeeland (PvZ),