Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Alle Provinciale tegoeden onderbrengen bij Ministerie van FinanciŽn. (16-10-2008) Art. 44 vragen aan Gedeputeerde Staten van Zeeland namens de Partij voor Zeeland.

Aan           : Het College van Gedeputeerde Staten.  
Onderwerp: Alle Provinciale tegoeden onderbrengen bij Ministerie van Financiën.
Hoek, d.d.

Geacht College,

Toelichting

Minister van Financiën Wouter Bos heeft te kennen gegeven er naar te streven de “beleggingsvrijheid” van Gemeenten en Provincies aan banden te leggen. Dit gegeven en de door Bos gedane uitspraken met betrekking tot “veilige beleggingsvormen”, zijn voor de Statenfractie Partij voor Zeeland (PvZ) aanleiding tot het stellen van (aanvullende) vragen.

Vragen

1.     Is Uw College met de Statenfractie Partij voor Zeeland (PvZ) van oordeel, dat in het licht van de uitspraken van Minister van Financiën Wouter Bos, de Provincie Zeeland – vooruitlopend op eventuele regelgeving/maatregelen die de centrale overheid op termijn zou kunnen gaan invoeren/opleggen – het wellicht raadzaam zou kunnen zijn volledig “op safe” te spelen en zelf het goede voorbeeld te geven door per direct alle Provinciale tegoeden onder te brengen bij het Ministerie van Financiën (de schatkist)?
2.     Is Uw College bereid om mogelijke gevolgen van boeteclausules – voor zover relevant - af te zetten tegen het aanzienlijke risico dat u loopt om wellicht de gehele som te verliezen?

Gelet op de uitermate hoge risico’s welke op dit moment de financiële markten parten spelen en de wereldwijde onrust, waarmee ook ons land in alle hevigheid wordt geconfronteerd, hopen wij op een spoedige reactie uwerzijds.

Hoogachtend,
Statenfractie Partij voor Zeeland (PvZ),