Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Misstanden m.b.t. grafruimen. (22-08-2008) Brief aan de Raad en het College van de Gemeente Sluis.

Aan             : Aan de Raad en het College van de Gemeente Sluis.
Onderwerp : Misstanden m.b.t. grafruimen.
Oostburg, d.d. 22-08-2008,

Geachte heer/mevrouw,

Naar aanleiding van diverse klachten die mij de afgelopen jaren bereikt hebben; het betreft hier dus niet een ontwikkeling van de laatste tijd, het betreft hier een structureel probleem, wil ik langs deze weg aangeven dat de maat nu echt vol is en dat het blijvend negeren van deze misstanden onacceptabel is.

Ik heb deze problematiek de afgelopen jaren reeds aanhangig gemaakt bij voormalig verantwoordelijk oud wethouder L. Kamphuis en daarna bij de voorlaatste portefeuillehouder oud wethouder L.H. Wille.

Voorheen heb ik uit piëteit met nabestaanden de media er buiten gelaten, maar nu de PZC op 21-08 j.l. er een artikel aan heeft gewijd (Botten boven op kerkhof’) zie ik niet langer een reden om dit onderwerp vertrouwelijk te blijven behandelen.
Gezien het feit dat het bewuste krantenartikel (zie bijlage) nog een aantal andere onjuistheden bevat zal ik hierna ter verduidelijking nog één en ander nader toelichten.

Toelichting.
Grafruimen. Een huurgraf komt hiervoor na 10 jaar in aanmerking en een koopgraf vervalt na 20 jaar; mits nabestaanden deze periode niet verlengen.
Wat houdt het ruimen van graven binnen onze Gemeente in?
1.     De grafstenen worden verwijderd.
2.     De grond wordt gefreesd.
3.     Gras wordt ingezaaid.
De stoffelijke resten worden dus niet verwijderd!!!
Als vervolgens iemand wordt bijgezet, wordt er machinaal een graf gedolven. Vroeger, voor 2006, groef men iets dieper dan gebruikelijk is, om de in het oog springende overblijfselen kwijt te kunnen en daarbovenop werd de kist geplaatst. De Gemeente beschikt inmiddels in de kern Oostburg over een knekelput om de grovere skeletdelen in onder te brengen.
Het afdekken van de kist geschiedt daarna manueel met de grond waarin zich dus nog steeds overblijfselen kunnen bevinden van één of meerdere overledenen. Verantwoordelijke bestuurders van de Gemeente Sluis verzekeren mij al jaren dat er extra zorg wordt besteed aan de laatste afdeklaag van 20cm om te voorkomen dat na een regenbui stoffelijke resten aan de oppervlakte kunnen komen. Het is betreurenswaardig en nogmaals onacceptabel dat het desondanks regelmatig fout gaat; let wel, dit veroorzaakt onnoemelijk veel leed bij nabestaanden.
Door het feit dat er gedeeltelijk machinaal wordt gewerkt, de grond niet wordt gezeefd of “uitgewisseld”, kan men binnen de Gemeente Sluis dergelijke misstanden nooit uitsluiten.
Tot mijn grote ontsteltenis heb ik op vrijdag d.d. 22-08-2008 op of omstreeks 8.15 uur in het bijzijn van twee getuigen op het eerste het beste nieuw aangelegde graf dat ik aan een inspectie onderwierp persoonlijk een bot, qua afmeting substantieel te noemen, aangetroffen.

Ik verzoek U derhalve, leden van de Raad en het College van de Gemeente Sluis, beleefd doch dringend mede uit piëteit met de nabestaanden voldoende budget uit te trekken teneinde een duurzame oplossing te kunnen bewerkstelligen. Ik roep bij deze nog even in herinnering dat de Gemeenteraad in het verleden een enorm bedrag uit de reserve begraafplaatsen heeft ‘omgebogen’; met dat geld had de Gemeente nieuwe gronden kunnen verwerven en zou deze schrijnende problematiek nooit en te nimmer aan de orde zijn geweest.
  
Er op vertrouwende dat U terstond passende maatregelen zult treffen, verblijf ik,

Hoogachtend,

Lijst Babijn
François Babijn (voorzitter)
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel.       : 0117 452945
Fax       : 0117 451207
E-mail  :info@lijstbabijn.nl,
Website: www.lijstbabijn.nl

N.B. De drainage en het onderhoud van de begraafplaatsen binnen de Gemeente Sluis in het algemeen laat eveneens ernstig te wensen over.