Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Nijlganzen. (24-07-2008) Art. 44 vragen aan Gedeputeerde Staten van Zeeland namens de Partij voor Zeeland.

Aan : Het College van Gedeputeerde Staten van Zeeland

Onderwerp: Bestrijding nijlganzen.

Oostburg, 24-07-2008,


 

Geacht College,


Betreft: schriftelijke vragen conform Art. 44 van het Reglement van Orde van het Statenlid Johan Robesin over toevoeging aanwijzingsbesluit Flora- en Faunawet: bestrijding nijlganzen.


Toelichting.

Aanleiding tot deze schriftelijke vraagstelling is het betreurenswaardige incident op 13 juli j.l. in de woonkern Sluis, waarbij een ooievaar (beschermde diersoort) het leven liet door een aanval van nijlganzen.


De Minister heeft landelijk vrijstelling verleend om o.a. nijlganzen (een agressieve uitheemse diersoort) het gehele jaar door te mogen bestrijden, aangezien het hier een “ongewenste exoot” betreft. Dit is ook zo vastgesteld op 07-01-2003 (Besluit aanwijzing ex. artikel 67 Flora- en Faunawet) door de Provincie Zeeland; dit naar aanleiding van de op 20 december 2002 door Provinciale Staten vastgestelde nota ‘Provinciaal Faunabeleid’.


Door toedoen van de ‘Stichting Faunabescherming’ heeft de Rechtbank Middelburg evenwel besloten deze landelijke wettelijke regeling voor de provincie Zeeland ongedaan te maken (uitspraak 17-06-2008).


Samenvatting vonnis.

De rechtbank heeft het beroep van de Stichting Faunabescherming voor zover het de beperking van de muskusrat en de rosse stekelstaart betreft, ongegrond verklaard. Voor wat betreft de nijlgans, de gedomesticeerde grauwe gans, de verwilderde duif, de verwilderde kat en de verwilderde nerts is het beroep gegrond verklaard.Dit betekent dat de muskusrat en de rosse stekelstaart nog steeds zonder ontheffing bestreden kunnen worden. Voor de beperking van de nijlgans, de gedomesticeerde grauwe gans, de verwilderde duif, de verwilderde kat en de verwilderde nerts met geweer of honden, niet zijnde lange honden, kastval of jachtvogels betekent dit dat daarvoor een ontheffing op grond van artikel 68 van de Flora- en Faunawet moet worden aangevraagd.


Vragen.

De Statenfractie Partij voor Zeeland (PvZ) stelt Uw College de volgende vragen:

  1. Bent U met onze fractie van mening dat het uiterst ongewenst is dat in afwijking van de landelijke wetgeving schadelijke en ongewenste diersoorten binnen onze provincie Zeeland zowel letterlijk als figuurlijk buiten schot blijven?

  2. Zo ja, bent U dan bereid juridische stappen te ondernemen, teneinde te bewerkstelligen dat onze provinciale wet- en regelgeving op dit vlak, opnieuw in de pas gaat lopen met de landelijke.

  3. Is Uw College bereid om alle mogelijke medewerking te verlenen aan de Gemeente Sluis, opdat zij zo spoedig mogelijk “haar” ooievaars (een internationaal beschermde diersoort) kan vrijwaren van aanvallen door nijlganzen, voordat het te laat is.


In afwachting van Uw antwoord, verblijven wij,Hoogachtend,

 

Partij voor Zeeland (PvZ),