Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Offerte (m.b.t. Centrumplan Oostburg). (29-01-2007) Brief aan de Raad en het College van de Gemeente Sluis.

Aan : De Raad en het College van de Gemeente Sluis.

Onderwerp: Offerte.

Oostburg, d.d. 29-01-2007,
Geachte heer/mevrouw,


Tijdens de Besluitvormende Raadsvergadering van 21 december 2006 heeft het College een Raadsvoorstel gepresenteerd m.b.t. het beschikbaar stellen van een krediet ad € 106.000,-- exclusief b.t.w. (afgerond) ten behoeve van de aanpak coördinatie en overleg concept Centrumplan Oostburg (agendapunt nr. 16).

In dat Raadsvoorstel, welke destijds unaniem door de Raad werd goedgekeurd, staat de volgende alinea:

‘In afwijking van de Regeling aanvraag offertes en aanbesteding is vanwege het specialistische karakter van de uit te voeren werkzaamheden, met toepassing van artikel A.5 van de Regeling, volstaan met het opvragen van één offerte.’


N.B. Artikel A.5 luidt:

‘Indien bij wijze van uitzondering, bij een aankoop van € 1.500,-- (exclusief omzetbelasting) of hoger, moet worden volstaan met de aanvraag van één offerte wordt dit toegelicht. (Bijvoorbeeld i.v.m. het specialistische karakter van het artikel c.q. de dienst).’


Mijn vraag aan U, het bestuur van de Gemeente Sluis, is als volgt:

waaruit bestaat het ‘specialistische karakter’ van de uit te voeren werkzaamheden in voornoemd geval? Graag wil ik dit tot in detail gespecificeerd zien.


In afwachting van Uw antwoord, verblijf ik,
Hoogachtend,


François Babijn

Bakkersstraat 59

4501 RB Oostburg

Tel. : 0117 452945

Fax : 0117 451207

E-mail : info@lijstbabijn.nl

Website: www.lijstbabijn.nl