Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Dualisme en burgerrechten. (12-06-2008) Brief aan de Raad en het College van de Gemeente Sluis.

Aan          : De Raad en het College van de Gemeente Sluis.
Onderwerp: Dualisme en burgerrechten.
Oostburg, d.d. 12-06-2008,

Geachte heer/mevrouw,

Het ‘dualisme’ heeft als doel de burger meer bij de politiek te betrekken!?

Toelichting.
Op 6 september 2004 werd ik door burgemeester J.F. Sala van de Gemeente Sluis op het matje geroepen omdat ik teveel schriftelijke vragen stelde.
Ik werd er toen in het bijzijn van een aantal kaderleden op gewezen dat ik de ambtelijke organisatie een hoop werk bezorgde en dat dat veel tijd en geld kostte. De burgemeester voegde er toen tevens aan toe dat hij simpelweg de opdracht zou kunnen geven in het vervolg mijn vragen af te doen met “ter kennisgeving aangenomen”.
Als compromis stelde de burgemeester voor dat ik het merendeel van mijn vragen rechtstreeks aan de betreffende ambtenaren zou stellen en alleen in uiterste gevallen schriftelijk.
Om het conflict niet op de spits te drijven heb ik het toen niet gehad over het feit dat het in de grondwet verankerd is dat je verzoeken mag indienen bij de bevoegde macht, mits schriftelijk en dat de gemeente volgens de letter van de wet verplicht is mij van antwoord te voorzien, maar heb mij tot op de dag van vandaag gevoegd naar de toen geuite wensen. Sedertdien heb ik op dat vlak geen klachten meer ontvangen en ben zelf ook zeer tevreden over de afhandeling van zowel mijn mondelinge als schriftelijke vragen door de gemeentelijke organisatie, een enkele uitzondering daargelaten.

Kernbezoek Schoondijke.
Afgelopen woensdag (11-06-2008) tijdens een ‘openbare’ bijeenkomst (kernbezoek van B. & W. aan de kern Schoondijke) gaf  ik aan het eind van de avond, nadat alle aanwezigen reeds een kans hadden gekregen om het woord te voeren, te kennen dat ik nog graag twee vragen wilde stellen. De burgemeester overhandigde mij de microfoon en zei dat ik mijn gang kon gaan.
Terwijl ik met de inleiding van mijn vraag was begonnen fluisterde wethouder C.R.A.F.A. Bolijn-Herzberger één en ander in het oor van de burgemeester.
Vervolgens vroeg de burgemeester mij of hij de microfoon ‘nog even’ terug kon krijgen. Wie schetst mijn verbazing, de burgemeester ontnam mij het woord en legde mij een spreekverbod op. Zijn argumentatie luidde (ongeveer 2 minuten nadat hij mij zonder commentaar het woord gegeven had) dat er een afspraak met de leden van de Gemeenteraad gemaakt is, dat zij tijdens een dergelijke bijeenkomst van dorps- en stadsraden het woord niet mogen voeren. Aangezien ik naar zijn zeggen Raadslid wil worden en ‘politiek actief ‘ ben mag ook ik het woord niet voeren en wil hij zodoende uitsluiten dat ik langs die weg politiek voordeel zou behalen. Mijn argumentatie dat de door mij gestelde vragen het ‘algemeen belang’ dienen maakte op hem geen indruk.

Gezien het feit dat ik geen politieke functie bekleed, hier geboren en getogen ben, sedert de herindeling inwoner van de nieuwe “Grote” gemeente Sluis ben en niet onder curatele sta, meen ik echter volledig aanspraak te kunnen maken op mijn burgerrechten.

Vragen.
1.      Op welke wet of reglement van orde baseert burgemeester J.F. Sala zich als hij mij (gewone burger) het spreekrecht tijdens openbare vergaderingen (kernbezoeken, dorps- en stadsraadsvergaderingen) ontneemt?
 
Tot slot, m.b.t. de kwaliteit en het waarom van de door mij gestelde vragen, wil ik er wellicht ten overvloede nogmaals op wijzen dat deze namens en voor de burger gesteld worden, goed onderbouwd zijn en het “algemeen belang” dienen. Schadeclaims en andere “missers” moeten immers gezamenlijk, in de vorm van lastenverzwaringen, door alle inwoners van onze gemeente Sluis worden opgebracht.

In afwachting van Uw reactie, verblijf ik,

Hoogachtend,

François Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
Fax : 0117 451207
E-mail : fbabijn@planet.nl