Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Armoede. (02-06-2008) Brief aan Onafhankelijke Senaats-Fractie (Eerste Kamer der Staten-Generaal).

Aan            : O.S.F. (t.a.v. Senator H. ten Hoeve).
Onderwerp: Armoede.  (+ Bijlage foto’s voedselpakket Gemeente Sluis.)
Oostburg, d.d. 02-06-2008,

 

Geachte Senator ten Hoeve,

Toelichting.
Zo'n 19.000 Zeeuwen leven in armoede. Onder hen zijn vijfduizend  kinderen.
Dat staat in de eerste Zeeuwse Armoedemonitor, uitgevoerd door sociaal en cultureel instituut Scoop.
Ongeveer 5,9 procent van de Zeeuwse huishoudens moest het op 1 januari 2006 - de peildatum van het onderzoek - doen met een inkomen lager dan 105 procent van het sociaal minimum. Voor een echtpaar was dat bedrag destijds 1200 euro bruto per maand. Een alleenstaande met kinderen kreeg 840 euro en een alleenstaande zonder kinderen 600 euro. Het percentage Zeeuwse minimumhuishoudens was iets hoger geweest als de inwoners van de gemeente Terneuzen waren meegeteld. Die ontbreken in de monitor.
Het Zeeuwse armoedecijfer valt gunstiger uit dan het landelijke gemiddelde: 9,3 procent van de Nederlandse huishoudens moet rondkomen van het sociaal minimum. Vlissingen is met 10,1 procent de enige Zeeuwse gemeente die boven het landelijk gemiddelde uitkomt. Kapelle heeft met 1,7 procent relatief de minste minimumhuishoudens van Zeeland.
Meer dan de helft van de Zeeuwse minima moet het al meer dan drie jaar doen met een inkomen net boven het bestaansminimum. Het gaat om vijfduizend huishoudens, waarin zo'n 2.500 kinderen leven. Opvallend is dat één op de vier Zeeuwse minima helemaal geen gebruik maakt van gemeentelijke inkomensondersteunende regelingen, terwijl men daar wel recht op heeft. Scoop wil dat gemeenten mensen actiever wijzen op de regelingen. Onder de Zeeuwse minima zijn - conform de landelijke trend - relatief veel alleenstaanden, éénoudergezinnen en niet-Westerse allochtonen. (bron: Provinciale Zeeuwse Courant d.d. 19-05-2008.)

 
Arme mensen zijn de melaatsen van onze moderne hedendaagse maatschappij.
Langs deze weg vraag ik U om aandacht voor deze vergeten medeburgers en doe daarbij een klemmend beroep op Uw barmhartigheid!

Diegenen die het hardst getroffen worden.
Mensen die door omstandigheden tussen ‘wal en schip’ terecht zijn gekomen en die moeten zien rond te komen van € 150,-- per maand (vrij te besteden voor o.a. voedsel en kleding), komen in aanmerking voor een gratis voedselpakket (de naam onwaardig, zie bijlage). Vergeet niet dat om hulp vragen vaak betekent dat men eerst ook nog de schaamte moet overwinnen, maar als er geen andere uitweg is, dan moet je wel.

Verder wil ik ook nog even ingaan op de vooroordelen die er bestaan m.b.t. het hoe en waarom deze medeburgers in een dergelijke hulpbehoevende situatie terecht zijn gekomen.
Vaak denken critici dat getroffenen door onverantwoord boven hun stand te hebben geleefd aan lager wal zijn geraakt; dit is echter in de meeste gevallen uit de lucht gegrepen. Deze groep bestaat veelal uit hardwerkende zelfstandigen die failliet zijn gegaan, mensen die in de W.A.O. terecht zijn gekomen en o.a. mensen met een fulltime baan die moeten zorg dragen voor een gehandicapt gezinslid en nergens in aanmerking komen voor financiële steun om voorzieningen te treffen of hulpmiddelen aan te schaffen, derhalve leningen moeten aangaan en zodoende beneden het bestaansminimum komen. Voor diegenen die de armoedeval wel aan zichzelf te wijten hebben vraag ik clementie. Medeburgers die niet over “het verstand” beschikken om de tering naar de nering te zetten, burgers die zich laten verleiden door reclames over “goedkope” leningen en zo in de val lopen; niet iedereen is “geschikt” om mee te draaien in onze hedendaagse maatschappij. Ook wil ik er op wijzen dat m.i. hun kinderen daar zeker niet het slachtoffer van mogen worden. Als voorbeeld noem ik U kinderen die zonder ontbijt naar school worden gestuurd.
Daar komt nog bij dat ik persoonlijk van mening ben dat wij niet het recht hebben om te oordelen over anderen, maar wel de verplichting hen te helpen.

Tot slot roep ik U, alle beleidsverantwoordelijke politici in Nederland op gezamenlijk een eind te maken aan deze schrijnende situatie en niet alleen oog te hebben voor de noodkreten uit het buitenland, maar eerst eens orde op zaken te stellen binnen ons eigen land. 

Vragen.
1.       Deelt U mijn mening dat om te beginnen de voedselpakketten, welke als voedselhulp bedoeld zijn voor onze allerarmste medeburgers, onverwijld zowel kwalitatief als kwantitatief geoptimaliseerd dienen te worden?
2.      Ziet U een mogelijkheid om de landelijke overheid, i.c.m. de betrokken (hulp)organisaties en het bedrijfsleven, d.m.v. bijvoorbeeld het initiëren van een project, bij deze armoedeproblematiek te betrekken om te komen tot een duurzame totaaloplossing?

Suggestie.
Uit het onderzoek blijkt tevens dat niet iedereen die recht heeft op inkomensondersteunende regelingen hier ook daadwerkelijk gebruik van maakt (er zijn soms regelingen waarvan men niet op de hoogte is, of men geneert zich misschien om te vragen waar men recht op heeft.), daarom is het naast een betere voorlichting wellicht zinvol om het voor gemeenten wettelijk mogelijk te maken om een “positieve koppeling” te mogen leggen tussen de bestanden van de Sociale Dienst en de Belastingdienst om zo te bewerkstelligen dat iedereen automatisch de toeslagen ontvangt waar hij of zij recht op heeft.

In de hoop op een doortastend optreden Uwerzijds, verblijf ik,

 

Hoogachtend,

François Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
Fax : 0117 451207
E-mail : info@lijstbabijn.nl
Website: www.lijstbabijn.nl

P.S. In de bijlage treft U foto’s van de inhoud van een voedselpakket welke op vrijdag 30 mei j.l. in de Gemeente Sluis werd verstrekt per gezin (het betreft 31 gezinnen in Sluis); op deze aanvulling dient men een hele week te teren.
(De inhoud: 1 zak macaroni, 1 mix voor zuurkool, 1 potje augurken, 1 blik sperziebonen, 1 pak koekjes, 1 zak chips, 1 zakje soep, 1 brood.)