Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Procedure uitbrengen stem 'Waterschapsverkiezingen' laat ernstig te wensen over. (17-05-2008) Brief aan Onafhankelijke Senaats-Fractie (Eerste Kamer der Staten-Generaal.

Aan           : O.S.F. (Eerste Kamer der Staten-Generaal)

Onderwerp: Procedure uitbrengen stem ‘Waterschapsverkiezingen’ laat ernstig te wensen over.

Oostburg, d.d. 17-05-2008,

 

 

Geachte heer/mevrouw,

 

Naar aanleiding van de verstrekte informatie tijdens een voorlichtingsbijeenkomst van Het Waterschap Zeeuws-Vlaanderen te Terneuzen d.d. 15-05-2008, aangaande de ‘Waterschapsverkiezingen’ van november dit jaar, wil ik bij U aandacht vragen voor het volgende.

 

De stemgerechtigde krijgt november dit jaar een envelop op naam toegezonden met daarin een stembiljet welke middels de bijgevoegde antwoordenvelop kan worden retour gezonden; ook wordt momenteel overwogen om stemmen via internet mogelijk te maken. (Het staat in dit stadium echter nog niet vast of er voldoende garanties kunnen worden afgegeven om fraude uit te sluiten als er via internet gestemd zou worden.)

 

De stemprocedure:

1.     De stemgerechtigde vult zijn of haar geboortejaar in. (Dit, i.c.m. een code op het stembiljet, zou volstaan om de identiteit van de kiezer vast te stellen en daarmee fraudebestendigheid te garanderen).

2.     Vervolgens kleurt men het vakje van de partij naar keuze.

3.     Tot slot heeft men de mogelijkheid om een voorkeurstem uit te brengen op een kandidaat van de partij welke men reeds heeft geselecteerd; deze stap drie is facultatief en indien men deze stap wenst over te slaan gaat de stem automatisch naar de nummer één van de door de stemgerechtigde geselecteerde partij. (Saillant detail is, dat de namen van de kandidaten achter de genummerde vakjes waarvan men er één mag kleuren, ontbreken; deze namen vindt men alleen terug op de achterzijde van het biljet.)

 

Op en aanmerkingen:

(a) Uit bovenstaande (zie punt 1) blijkt dat de anonimiteit van de stemgerechtigde niet gewaarborgd is. Daar komt nog bij, dat tijdens de voorlichtingsavond bevestigd werd, dat er kan worden nagegaan of (ervan uitgaande dat stemmen via internet doorgaat) een kiezer niet twee maal (envelop + internet) zijn of haar stem heeft uitgebracht.

M.i. dient de anonimiteit van de stemgerechtigde tijdens verkiezingen te allen tijde gewaarborgd te zijn.

(b) Het invullen van het geboortejaar door de kiesgerechtigde biedt m.i. onvoldoende garantie om fraude te voorkomen.

(c) De omslachtige wijze waarop een voorkeurskandidaat (facultatief) kan worden gekozen werkt vergissingen in de hand en dat kan en mag nooit de bedoeling zijn van verkiezingen.

(d) De mogelijkheid om iemand te machtigen is komen te vervallen, daarmee is een mogelijkheid gecreëerd om grote hoeveelheden stemmen (al dan niet tegen betaling) te ronselen; een machtiging was immers altijd gebonden aan een bepaald maximum.

 

Samengevat ben ik van mening dat de gevolgde procedure te weinig waarborgen biedt om fraude uit te kunnen sluiten, te ingewikkeld is voor de stemgerechtigde en daarmee vergissingen in de hand werkt en tot slot, de anonimiteit van de kiezer niet gewaarborgd is. Derhalve verzoek ik U, indien mogelijk, te bewerkstelligen dat deze procedure in belang van het Nederlandse volk wordt herzien en aangepast.  

 

In afwachting van Uw reactie, verblijf ik,

 

 

Hoogachtend,

 

François Babijn

Bakkersstraat 59

4501 RB Oostburg

Tel. : 0117 452945
Fax : 0117 451207
E-mail : info@lijstbabijn.nl

Website: www.lijstbabijn.nl