Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Verzoek tot het beschikbaar stellen van een AED (Automatische Externe Defribillator) aan alle reddingsvaar- en voertuigen, die ten dienste staan van de hulpverlening in de provincie Zeeland. (29-04-2008) Art. 44 vragen aan Gedeputeerde Staten van Zeeland.

 

Aan : Het College van Gedeputeerde Staten.

Onderwerp: Verzoek tot het beschikbaar stellen van een AED (Automatische Externe Defribillator) aan alle reddingsvaar- en voertuigen, die ten dienste staan van de hulpverlening in de provincie Zeeland.

Hoek, 29-04-2008,Geacht College,


Schriftelijke vragen conform Art. 44 van het Reglement van Orde van het Statenlid Johan Robesin m.b.t het ontbreken van een A.E.D. aan boord van zowel reddingsvoer- als vaartuigen van de K.N.R.M.


Toelichting


Afgelopen weekend hebben duizenden mensen de Nationale Reddingbootdag bezocht. Ook de stations in Cadzand en Breskens hadden niet over belangstelling te klagen. Het evenement was opgezet om steun te verwerven en sympathie te kweken voor het werk van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM).


Het onderhouden van een goed georganiseerd en professioneel toegerust reddingswezen is een internationale verplichting voor kuststaten. De K.N.R.M. is met haar reddingboten en hulpverleningsvoertuigen en essentiële schakel binnen de internationale hulpverle-ning in een gebied dat doorkruist wordt door één van de drukst bevaren scheepsroutes van de wereld. Onze eigen inwoners en de talrijke toeristen, die onze provincie jaarlijks bezoeken, moeten in geval van nood kunnen rekenen op een veilig “vangnet”, waar met name de K.N.R.M. deel van uitmaakt.


Het is daarom naar de mening van onze fractie van levensbelang dat reddingsdiensten zo adequaat mogelijk zijn uitgerust om hun taak zo efficiënt mogelijk te kunnen uitvoeren. Volgens onze informatie hebben de reddingsvoer- en vaartuigen, die gestationeerd zijn te Cadzand-Bad en Breskens, niet de beschikking over een AED.

Die situatie is onacceptabel.


Vragen


  • Is Uw College met onze fractie van mening dat het hier gaat om een ernstig manco, gelet op het feit dat hartfalen vandaag de dag helaas één van de hoogst scorende doodsoorzaken is?

  • Zo ja, is Uw College dan bereid de nodige stappen te ondernemen teneinde dit manco binnen onze provincie, met veel water en water-bedrijvigheid, in kaart te brengen en op te lossen?

  • Mocht u de opvatting zijn toegedaan, dat het hier wel een ernstig manco betreft, maar het oplossen niet tot de kerntaken van het Provinciebestuur behoort, is Uw College dan eventueel wel bereid dit hiaat in de veilig-heidsregio aan te kaarten bij de verantwoordelijke (aansprakelijke) c.q. bevoegde autoriteit om alsnog een goede oplossing te bewerkstelligen?


Tot slot wil onze fractie uw College er nog op wijzen, dat de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (K.N.R.M.) een overheidstaak verricht, maar dit doet als zelfstandig opererende, niet gesubsidieerde organisatie. Ook de redders voeren hun werk grotendeels op vrijwillige basis (onbetaald) uit. De K.N.R.M. is voor haar inkomsten afhankelijk van donateurs en eenmalige giften.


Gezien de urgentie van deze kwestie, hopen wij op een snel en doortastend optreden Uwerzijds.


Wij vernemen uw antwoorden graag op korte termijn,

Hoogachtend,