Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Vragen m.b.t. 'Windturbines'. (07-03-2008) Art. 44 vragen aan Gedeputeerde Staten van Zeeland namens de Partij voor Zeeland.

Aan: Het College van Gedeputeerde Staten

Onderwerp: Schriftelijke vragen conform Art. 44 van het Reglement van Orde door de Partij voor Zeeland m.b.t. 'windturbines'.

Hoek, d.d. 07-03-2008,

Geacht College,

Aanleiding is

het feit dat er vanuit Den Haag een nieuwe impuls gegeven wordt aan

windenergie, gecombineerd met de alarmerende berichten die ons bereiken

over de veiligheid m.b.t. windturbines.

Toelichting A

Windturbines verpesten het landschap, leveren niets op en zijn alleen rendabel door

subsidie en daar komt nog bij dat ze gevaar kunnen opleveren voor hun directe

omgeving.

PvdA Kamerlid en tevens Greenpeaceactievoerder Diederik Samsom deelde destijds in

het vakblad van de energiebranche ‘Energie Nederland’ realistisch mee: “Er zitten een

hoop jongens in de duurzame energiewereld die het milieu geen snars kan schelen. Ze

willen alleen heel snel, heel veel geld verdienen”.

De Deense overheid heeft de subsidiekraan dichtgedraaid en daar wordt geen molen

meer gebouwd!

De Nederlandse overheid wil het aantal windmolens verdubbelen. Ook na de realisering

van een verdubbeling, zullen deze gedrochten slechts borg staan voor een paar procent

van onze jaarlijkse behoefte.

Het gemiddelde jaarlijkse rendement van een windturbine bedraagt slechts om en nabij

de 20% van het maximum en daar komt nog bij dat de stabiliteit (betrouwbaarheid) van

het net gevaar loopt doordat energielevering onregelmatig geschiedt.

Onze belastingcenten kunnen naar de mening van de Partij voor Zeeland efficiënter

ingezet worden teneinde de beoogde doelen, een beter milieu en onafhankelijker worden

van fossiele brandstoffen, te bereiken.

Vragen.

1. Is Uw College met onze fractie van mening dat windturbines het landschap

verpesten (landschapsvervuiling). Zo nee, waarom niet?

2. Onderschrijft Uw College het feit dat windturbines een onbetrouwbare

energieleverancier zijn? Zo nee, waarom niet?

3. Is Uw college het met ons eens dat windturbines voor hun bedrijfsvoering volledig

afhankelijk zijn van (overheids)subsidie? Zo nee, waarom niet?

4. (a) Kan Uw College aangeven of en in hoeverre onze Provincie verplichtingen

m.b.t. de bouw van windturbines is aangegaan met onze landelijke overheid en zo

ja, kunnen we daar nog onderuit? (b) Mocht onze Provincie onverhoopt niet onder

bepaalde aangegane verplichtingen uit kunnen, of geconfronteerd worden met

nieuwe door de overheid gestelde eisen m.b.t. de plaatsing van windturbines, is

Uw College het dan tenminste met ons eens dat de gebieden binnen onze

provincie welke zijn aangewezen als ‘Nationaal Landschap’ hier absoluut van

moeten worden vrijgesteld? Zo nee, waarom niet?

5. Staat Uw college achter onze wens om de bouw van windturbines in de provincie

Zeeland een halt toe te roepen? Zo nee, waarom niet?

6. (a) Gezien de wereldwijd frequent voorkomende ernstige ongevallen met

windturbines rijst bij onze fractie de vraag of naar de mening van Uw College de

veiligheid van onze burgers nog steeds gegarandeerd kan worden. Is Uw College

bereid naar aanleiding van deze constatering, zo spoedig mogelijk een onderzoek

te initiëren, waarbij gekeken wordt of er een ‘veilige zone’ (cirkel waarbinnen zich

geen personen of objecten kunnen en mogen bevinden) moet worden ingevoerd

rond windturbines en zo ja hoe groot deze cirkel dan eventueel zou moeten zijn?

(b) Tevens verzoeken wij Uw college in kaart te brengen waar en hoeveel

calamiteiten met windturbines zich in onze provincie sedert de plaatsing hebben

voorgedaan.

Toelichting B

Vaak wordt gesuggereerd dat het gebruik van windenergie noodzakelijk en onontkoombaar

is voor de Nederlandse energiepolitiek. De Statenfractie van de Partij voor Zeeland

betwijfelt dit. We moeten behalve naar de milieuaspecten ook kijken naar de kosten, de

betrouwbaarheid, de betekenis voor de nationale energievoorziening, de verwachtingen

over toekomstige ontwikkelingen en de concurrerende energietechnologieën zoals o.a.

getijdenenergie, geothermische energie, moderne steenkooltechnologie, zonneenergie

en kernenergie.

De keuze is niet voor of tegen duurzame energie. Voor duurzaamheid is iedereen. De

keuze moet gaan over de vraag welke van de technologieën we wel in ons land c.q. onze

provincie willen hebben en welke niet. Daarbij zal niemand het erg vinden om tijdelijke

subsidies te verstrekken aan een ‘infant industry’, maar op den duur moeten de gekozen

technologieën betrouwbaar zijn en zich naar onze mening zonder subsidie op de markt

van concurrerende technologieën kunnen bewijzen. Voor windenergie is dit uitermate

dubieus en daarom verzoeken wij Uw College bij deze met klem, om (indien mogelijk)

een punt te zetten achter de plaatsing van windturbines binnen onze provinciegrenzen.

In afwachting van Uw reactie, verblijven wij,

Hoogachtend,

Partij voor Zeeland (PvZ),