Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Reactie op: 'Grond boer is nodig voor natuur' (28-01-2008) Ingezonden brief aan PZC/BN DE STEM.

Aan           : PZC/BN DE STEM (bestemd voor rubriek ingezonden brieven).

Onderwerp: Reactie op: ‘Grond boer is nodig voor natuur’ (PZC 23-01-2008).

Oostburg, d.d. 28-01-2007,

Geachte heer/mevrouw,

Nederland is inmiddels verworden tot een voedselimporterend land.

Voor “natuurbehoud” wordt veelal goede landbouwgrond permanent aan ons landbouwareaal onttrokken (vooralsnog op vrijwillige basis).

·        De vruchtbare bovenlaag wordt verwijderd, waardoor ook indien men ooit tot inkeer zou komen, het vrijwel onmogelijk is deze gronden wederom voor voedselproductie geschikt te maken.

·        Lagere voedselproductie omliggende gronden door waterpeilverhogingen.

·        Bomen worden verwijderd om ‘rovers’ uit de buurt te houden van weidevogels.

·        ‘Verkeerde natuur’ moet wijken voor ‘nieuwe natuur’. (Braakmanbos).

·        Muggen, teken, ganzen, muizen en distels tieren er welig.

Om de vaart er in te houden adviseert de Raad voor het Landelijk Gebied over te gaan tot onteigening. Volgens deze Raad kunnen boeren zelfs baat hebben bij onteigening.

Is doorsnijding of gedeeltelijke verplaatsing van je bedrijf (transactiekosten) of 52% belasting betalen bij bedrijfsbeëindiging een voordeel?

Waar kan een boer nog grote stukken aaneengesloten grond kopen? Flevopolders? Leuk voor een Zeeuwse boer!

Hoogachtend,

François Babijn

Bakkersstraat 59

4501 RB Oostburg

Tel.      : 0117 452945

Fax      : 0117 451207

E-mail  : info@lijstbabijn.nl

Website: www.lijstbabijn.nl