Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Bijlage Compensatie. (12-01-2008)

Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (K.N.R.M.)

Mensen redden mensen

"De stichting KNRM heeft ten doel het kosteloos (doen) verlenen van hulp en bijstand aan hen die voor de Nederlandse kust – daaronder mede begrepen het IJsselmeer, de Waddenzee en al zulke overige gebieden als door het algemeen bestuur te bepalen – in gevaar verkeren of in gevaar dreigen te geraken, zomede al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn”.
Het beleid op het gebied van de operationele inzetbaarheid van materieel, personeel en financiën is gestoeld op drie uitgangspunten:
1. kosteloze hulpverlening
2. uitgevoerd door vrijwillige bemanningsleden
3. gefinancierd uit vrijwillige bijdragen
De praktische uitwerking van de doelstelling – mensen redden - is de kerntaak van de KNRM, maar binnen de organisatie van de Redding Maatschappij gebeurt meer dan alleen het beantwoorden van noodsignalen.
Bestaansrecht
Het onderhouden van een goed georganiseerd reddingwezen is een internationale verplichting voor kuststaten. In Nederland is het ministerie van Verkeer en Waterstaat beleidsverantwoordelijk voor “Search and Rescue” op zee en de ruime binnenwateren. De operationele leiding is gedelegeerd aan het Kustwachtcentrum in Den Helder. De KNRM voert Search and Rescue-taken uit onder de operationele leiding van het Kustwachtcentrum, met behoud van haar eigen verantwoordelijkheid en beslissingsbevoegdheid betreffende de inzet van reddingboten en waarborg van voldoende gereddencapaciteit langs de kust. Deze rolverdeling is vastgelegd in een convenant tussen de Kustwacht en de KNRM.
Kernbegrippen
- Het vrijwilligerskarakter van de KNRM vereist erkenning van de belangeloze en moedige inzet van vrijwillige reddingbootbemanningen.
- De onafhankelijkheid van de KNRM waarborgt snelle besluitvorming, die past bij de directe beschikbaarheid van reddingboten en mensen, onder alle weersomstandigheden, op elk moment van de dag.
- Het vertrouwen en de waardering van het publiek en de donateurs zijn essentieel voor een stevig en noodzakelijk maatschappelijk draagvlak.
- Redden op het water vraagt om de hoogste staat van paraatheid, kwaliteit van mensen en materieel.
- Reddingboten en –materieel zijn innovatief en van hoogwaardige kwaliteit.
- Fondsenwerving is noodzakelijk, heeft een ingetogen karakter en is gericht op persoonlijke aandacht en contact.
 

Bron: website K.N.R.M.