Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Vragen m.b.t. compensatie K.N.R.M. en strandpaviljoens na aanpak 'Zwakke Schakels'. (12-01-2008) Art. 44 vragen aan Gedeputeerde Staten van Zeeland namens de Partij voor Zeeland.

Aan          : Het College van Gedeputeerde Staten van Zeeland

Onderwerp: Schriftelijke vragen conform Art. 44 van het Reglement van Orde van de Partij voor Zeeland, m.b.t. weigering van compensatie door het Rijk, voor gedwongen verplaatsing Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (K.N.R.M.) en getroffen strandpaviljoens, na aanpak ‘Zwakke Schakels’ ter hoogte van Cadzand-Bad.

Hoek, d.d. 12-01-2008,

 

Geacht College,

 

 

Toelichting.

 

Tijdens een openbare voorlichtingsbijeenkomst over het project ‘Zwakke Schakels’ te Nieuwvliet-Bad op 10 januari j.l., kwam duidelijk naar voren dat door buitendijkse maatregelen in de vorm van een zeewaartse verbreding van duin en strand, ter hoogte van Cadzand-Bad, drie strandpaviljoens en de vestiging van de K.N.R.M. zullen moeten verdwijnen dan wel verplaatst dienen te worden.
In antwoord op vragen vanuit het publiek werd gesteld, dat het Rijk vooralsnog niet bereid is getroffenen financieel te compenseren.
Navraag heeft ons geleerd dat strandpaviljoens voor eigen risico worden geëxploiteerd en derhalve niet voor compensatie in aanmerking komen.

 

Het onderhouden van een goed georganiseerd reddingwezen is een internationale verplichting voor kuststaten.
De K.N.R.M. is een essentiële schakel binnen de internationale hulpverlening in een gebied dat doorkruist wordt door één van de drukst bevaren scheepvaartroutes ter wereld. Daarbij willen wij opmerken dat éénieder, waaronder onze eigen inwoners en de talrijke toeristen die onze Provincie jaarlijks bezoeken, naar onze mening in geval van nood moeten kunnen rekenen op een veilig “vangnet”, waar met name de K.N.R.M. deel van uit maakt (zie bijlage).

 

De exploitanten van de betreffende strandpaviljoens verdienen naar onze mening een betere behandeling dan waar zij krachtens de wet recht op hebben.
Deze sector heeft immers jaar in en jaar uit bijgedragen aan de kwaliteit en charme van ons toeristisch product en staat mede borg voor het gevoel welkom te zijn in Zeeland.

 

Vragen.

 

  1. Is Uw College met onze fractie van oordeel dat het van levensbelang is dat de continuïteit van de inzetbaarheid van de K.N.R.M. ter hoogte van Cadzand ook in de toekomst moet kunnen worden gegarandeerd, in het belang van de veiligheid?
  2. Is Uw College bereid zo spoedig mogelijk de discussie aan te gaan met het Rijk, teneinde een in onze ogen logische compensatie voor de K.N.R.M. te bewerk-stelligen?
  3. Ziet Uw College eventueel nog andere mogelijkheden, indien het Rijk volhardt in haar weigering om deze getroffen reddingsdienst te compenseren?
  4. Zo niet, is Uw College dan bereid, in het algemeen belang van de veiligheid van een belangrijk toeristisch kust- en scheepvaartgebied, provinciale middelen aan te wenden om het voortbestaan en met name de inzetbaarheid van de K.N.R.M. ter hoogte van Cadzand-Bad en omstreken te kunnen garanderen?
  5. Is Uw College bereid de nodige stappen te ondernemen om er voor te zorgen dat ruim vóór aanvang van de aanpak van ‘Zwakke Schakels’ ter hoogte van Candzand-Bad, een nieuwe locatie beschikbaar komt, om in combinatie met een financiële compensatie de continuïteit van een volwaardige inzetbaarheid van de K.N.R.M. ter plaatse te kunnen blijven waarborgen?
  6. Is Uw College bereid om voor wat betreft de getroffen strandpaviljoens te     onderzoeken of er een toch een compensatie mogelijk is?

 

In afwachting van Uw reactie, verblijven wij,

 

 

Hoogachtend,

 

Partij voor Zeeland (PvZ),