Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Ontpoldering. (29-12-2007) Brief aan Onafhankelijke Senaats-Fractie (Eerste Kamer der Staten-Generaal).

Aan           : OSF (Eerste Kamer der Staten-Generaal).

Onderwerp: Ontpoldering.
Oostburg, d.d. 29-12-2007,

Geachte heer/mevrouw,
CDA-Kamerlid A.J. Koppejan suggereerde dat er alternatieven voor ontpoldering gevonden zullen worden.
Binnen het Westerschelde gebied is dat zeer beperkt. Saeftinghe zal waarschijnlijk, ondanks de initiatieven van de ZLTO en De Levende Delta, niet lukken omdat het een beschermde habitat is. Daarom had de door hem ingediende motie de mogelijkheid moeten bieden om elders in de Delta alternatieven te realiseren. 600 Hectare zal in het aangewezen gebied zeer waarschijnlijk niet gevonden worden en zeker niet binnen het vastgelegde korte tijdsbestek van 1 jaar. De ‘Commissie Maljers’ heeft bij de presentatie van hun eindrapport reeds aangegeven dat voor een degelijke uitwerking van alternatieven minimaal 3 tot 5 jaar is vereist. Daar komt nog bij dat deze Commissie tevens heeft geconstateerd dat de ontwikkelingsschets 2010 zodanig gedetailleerd opgesteld is, dat de indruk ontstaat dat het de bedoeling van de opstellers geweest is alle alternatieven bij voorbaat onmogelijk te maken.

De motie van CDA-Kamerlid A.J. Koppejan was m.i. slechts een motie voor de bühne en het zoeken naar alternatieven is pure volksmisleiding teneinde de ‘Scheldeverdragen’ goed te kunnen keuren en de Hertogin-Hedwige polder, de Prosperpolder en een klein deel van de Willem-Leopoldpolder (bij het Zwin) samen goed voor 300 hectare, weliswaar wat vertraagd (2010), toch te ontpolderen; alles onder het mom van “dit was maximaal haalbaar”. (Elders moet krachtens diezelfde verdragen nog eens 300 hectare nieuwe natuur worden gecreëerd).
De nog te formeren Commissie (wie gaat daar trouwens in zetelen?) wordt in mijn ogen met een toneelstuk opgezadeld. De ontpoldering van de Hedwigepolder staat namelijk al jaren onwrikbaar vast. Al in 2003 wezen ecologen deze polder aan als foerageergebied. In het milieueffectenrapport over de pijpleiding Ossedrecht – Zelzate wordt de Hedwigepolder eveneens reeds als ‘natuurontwikkelingsgebied’ aangeduid.
N.B. Een krantenartikel in de PZC (Schrappen oprit A58 is onnodig) van d.d. 27-12-2007 maakt melding van het intrigerende feit, ik citeer:,, Het verschil van 20 miljoen euro is afhankelijk van verkoop van de Hedwigepolder aan België, die er een overstroomgebied van zal maken”. Tweede citaat:,, We hebben wel een probleem als we de 20 miljoen voor de Hedwigepolder mislopen." (zie bijlage).

Gedwongen ontpoldering was alleen te voorkomen geweest indien een Kamermeerderheid het amendement van SGP-Kamerlid C.G. van der Staaij had aangenomen; de juridische basis hiervoor zou zodoende verankerd zijn geworden.
Dit amendement was conform de strekking van de eerste door het CDA-Kamerlid A.J. Koppejan op d.d. 03-12-2007 ingediende motie, dewelke hij, voorafgaand aan de indiening van zijn nieuwe motie op d.d. 10-12-2007, weer introk.
De regeringspartijen hebben na een draai van 180 graden uiteindelijk deze nieuwe motie aangenomen, gesteund door een ruime Kamermeerderheid.

Mijn conclusie: de regeringspartijen zijn in dit dossier onbetrouwbaar gebleken en ontpolderen gaat tegen de wil van de Zeeuwse bevolking in gewoon door.

Hoogachtend,

François Babijn, Bakkersstraat 59, 4501 RB Oostburg, Tel.: 0117 452945, Fax: 0117 451207,
E-mail: info@lijstbabijn.nl Website: www.lijstbabijn.nl