Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Fiets-voetveer Vlissingen-Breskens. (23-12-2007) Brief aan Het College van de Gemeente Sluis.

Aan           : Het College van de Gemeente Sluis.
Onderwerp: Fiets-voetveer Vlissingen-Breskens.
………….. , d.d. 23-12-2007,

Geacht College,

Toelichting.
…………………… schrijft deze brandbrief aan Uw College teneinde aan te geven dat naar onze maatstaven de maat nu vol is.
Diverse verzoeken van verschillende Fracties binnen de Provinciale Staten ten spijt, hebben Gedeputeerde Staten van onze Provincie Zeeland klaarblijkelijk niet de noodzaak doen inzien het dossier ‘Fiets-voetveer’met spoed te behandelen. De door G.S. geïnitieerde onderzoeken met als doel een betrouwbare bootverbinding tussen Vlissingen en Breskens te kunnen garanderen, hebben tot op de dag van vandaag nog steeds niet geleid tot een concreet Collegevoorstel aan de Provinciale Statenleden.

Uw College van de Gemeente Sluis kan nu samen met ons constateren dat er met ingang van 21 december j.l. zelfs helemaal geen bootverbinding meer rest; dit is voor ons onaanvaardbaar.
Het feit dat op 21 december nagenoeg gelijktijdig ook de Westerscheldetunnel tijdelijk door ongelukken was afgesloten, benadrukt nog eens de urgentie om zo spoedig mogelijk te komen tot een aanvaardbare oplossing, waarmee voorkomen kan worden dat met name Zeeuws-Vlaanderen steeds verder in een isolement dreigt te raken.
Vooral werknemers die afhankelijk zijn van deze verbinding zouden als gevolg van de reeks calamiteiten en tegenslagen, aangevangen vanaf de overgang naar SWATH-schepen, in overweging kunnen nemen uit ons gebied weg te trekken (al dan niet onder druk van hun werkgever).
Wat ons West Zeeuws-Vlamingen dan uiteindelijk nog rest is een soort van reservaat (Nationaal Landschap), al gaat die vergelijking niet helemaal op. Aan de grens van een reservaat moet je namelijk alleen bij binnenkomst betalen en wij Zeeuwen moeten namelijk ook nog eens betalen als wij ons gebied willen verlaten.
Wij verzoeken Uw College daarom per omgaande, middels onderstaande vragen, bij de bevoegde autoriteiten aan de bel te trekken.

Vragen.
  1. Was het verantwoord c.q. toegestaan onder dergelijke weersomstandigheden (dichte mist) uit te varen? Zo ja, graag Uw toelichting. Zo nee, wie kan er dan aansprakelijk gesteld worden voor de schade en welke maatregelen denkt U vervolgens te gaan treffen om een herhaling van dergelijke calamiteiten in de toekomst te voorkomen?
  2. Is Uw College met ons van mening dat het wellicht verstandig is, vast te laten leggen dat indien weersomstandigheden aanleiding geven tot twijfel m.b.t. het kunnen garanderen van een veilige overtocht, er direct bussen moeten worden ingezet?
  3. Is Uw College met ons van mening dat nu de maat meer dan vol is wat betreft de fiets-voetveer verbinding, er onverwijld spijkers met koppen geslagen dienen te worden en verder uitstel onacceptabel is?
  4. Kunt U bevestigen of, gezien het feit dat er afspraken gemaakt zijn om de uitval van het fiets-voetveer te beperken tot maximaal 1%, er daardoor wellicht een mogelijkheid wordt geboden om schadeclaims in te dienen? Zo ja, bij wie kunnen die claims dan worden ingediend?

Boot uit de vaart, tunnel regelmatig gestremd en straks een maand geen trein; kan het nog gekker?

Wij rekenen op een snel en adequaat optreden Uwerzijds.

In afwachting van Uw reactie, verblijven wij,

Met de meeste hoogachting,

…………………………….