Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Ontpoldering. (17-12-2007) Brief aan Onafhankelijke Senaats-Fractie (Eerste Kamer der Staten-Generaal).

Aan           : OSF (Eerste Kamer der Staten-Generaal).

Onderwerp: reactie op: ,,Zeeuws verzet tegen ontpoldering heeft effect”.
Oostburg, d.d. 17-12-2007,

Geachte heer/mevrouw,

CDA-Kamerlid A.J. Koppejan suggereert dat er alternatieven gevonden zullen worden.
Binnen het Westerschelde gebied is dat zeer beperkt. Saeftinghe zal waarschijnlijk, ondanks de initiatieven van de ZLTO en De Levende Delta, niet lukken omdat het beschermde habitat 1320 en 1330 is. Daarom moet de motie de mogelijkheid bieden om elders in de Delta alternatieven te realiseren (600 ha. zal in het aangewezen gebied zeer waarschijnlijk niet gevonden worden).

Bij “overwegende dat” is in de nieuwe motie (d.d. 10-12-2007) van CDA-Kamerlid A.J. Koppejan t.o.v. zijn eerste motie (van d.d. 03-12-2007) weggelaten:
– het gedwongen teruggeven van goede grond (ontpoldering) in het
licht van de turbulente geschiedenis van Zeeland in de strijd tegen het
water op heftige weerstand stuit bij grote delen van de Zeeuwse bevolking;
Dat moet er in de nieuwe motie van CDA-Kamerlid A.J. Koppejan weer bij, daar dit een onveranderd essentieel uitgangspunt is en dus in Den Haag op papier moet staan.

De Commissie Maljers heeft geconstateerd dat de ontwikkelingsschets 2010 zodanig gedetailleerd opgesteld is, dat de indruk ontstaat dat het de bedoeling van de opstellers geweest is alle alternatieven bij voorbaat onmogelijk te maken.
In “spreekt uit” dient derhalve opgenomen te worden dat alternatieven elders in de Delta mogelijk moeten zijn. 

Als dit niet in de nieuwe motie (van d.d. 10-12-2007) van CDA-Kamerlid A.J. Koppejan opgenomen wordt is het een motie voor de bühne en het zoeken naar alternatieven pure volksmisleiding teneinde de ‘Scheldeverdragen’ goed te keuren en de Hertogin-Hedwige polder, de Prosperpolder en een klein deel van de Willem-Leopoldpolder (bij het Zwin) samen goed voor 300 hectare, weliswaar wat vertraagd (2010), toch te ontpolderen; alles onder het mom van “dit was maximaal haalbaar”.
Elders moet krachtens diezelfde verdragen nog eens 300 hectare nieuwe natuur worden gecreëerd.

Gedwongen ontpoldering is alleen te voorkomen indien een Kamermeerderheid het aangekondigde amendement van SGP-Kamerlid C.G. van der Staaij steunt, waarin de juridische basis hiervoor wordt verankerd.
Dit amendement is conform de strekking van de eerste door het CDA-Kamerlid A.J. Koppejan op d.d. 03-12-2007 ingediende motie, dewelke hij, voorafgaand aan de indiening van zijn nieuwe motie op d.d. 10-12-2007, weer introk.
De regeringspartijen hebben aangegeven deze nieuwe motie te zullen steunen.

Mijn conclusie: de regeringspartijen zijn in dit dossier onbetrouwbaar gebleken; ontpolderen gaat tegen de wil van de Zeeuwse bevolking in gewoon door.

Met de meeste hoogachting,


 François Babijn, Bakkersstraat 59, 4501 RB Oostburg, Tel.: 0117 452945, Fax: 0117 451207,
E-mail: info@lijstbabijn.nl Website: www.lijstbabijn.nl