Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

'Parkeeronthaalkamer' Nieuwvliet-Bad. (10-09-2007) Brief aan de Raad en het College van de Gemeente Sluis.

Aan           : De Raad en het College van de Gemeente Sluis.

Onderwerp: ‘Parkeeronthaalkamer’ Nieuwvliet-Bad.

Oostburg, d.d. 10-09-2007,

Geachte heer/mevrouw,

Wederom ziet de Lijst Babijn aanleiding tot het stellen van vragen m.b.t. de ‘parkeeronthaalkamer’ te Nieuwvliet-Bad.

Toelichting:

·        de Gemeente Sluis heeft deze zogenaamde ‘parkeeronthaalkamer’ te Nieuwvliet-Bad aangelegd zonder dat zij beschikte over de nodige bouwvergunning. (De feiten: opening op 29-06-2007, bouwvergunning verleend op 27-07-2007.)

·        de Gemeente Sluis heeft verzuimd deze parking te voorzien van een deugdelijk drainage systeem, getuige het feit dat de auto’s er regelmatig tot de assen in de plassen parkeren.

·        ter plaatse wezen tot voor kort borden bezoekers erop dat de ‘parkeeronthaalkamer’ inclusief de ‘onthaalgebouwtjes’ op 8 september 2007 j.l. gebruiksklaar opgeleverd zouden worden. De op die datum aanwezige “verantwoordelijke” wees mij er op dat Keulen en Aken ook niet op één dag gebouwd waren en ging daarmee voorbij aan het feit dat deze voorziening, ruim 2 jaar later dan gepland, nog steeds niet gereed is.

·        ondergetekende heeft geconstateerd dat de (nog te plaatsen) douchevoorziening een buitendouche betreft, welke niet voorzien wordt van beschutting c.q. afscherming. Dat houdt in dat de gebruiker met (zwem)kleding aan zal moeten douchen, want anders maakt hij of zij zich schuldig aan openbare zedenschennis. Tevens blijkt deze douche niet te worden aangesloten op de riolering en zal derhalve gaan afwateren op de ongeveer 400 m2 grote betonplaat waarop tevens de onthaalgebouwtjes zijn geplaatst. Tot mijn grote verbazing geschiedt de afvoer van het hemelwater, evenals in de toekomst het water van de douche, vervolgens via pijpen in een sloot; een ongezuiverde lozing op het oppervlakte water dus.

Vragen:

1.     de ‘onthaalgebouwtjes’ zijn opgetrokken uit trespa. Is het mogelijk graffiti eenvoudig van een dergelijke ondergrond te verwijderen, of indien ingekrast, is trespa daarna eenvoudig en goedkoop te herstellen? Zo nee, waarom is daar dan geen rekening mee gehouden?

2.      (a) acht U het mogelijk dat de op 10 augustus 2006 in antwoord op vragen door U gemelde budgetoverschrijding nog verder zal oplopen? Zo ja met welk bedrag? Daarnaast zouden wij indien mogelijk, gezien de absurd hoge budgetoverschrijding, graag een gedetailleerd overzicht van alle kosten die gemaakt zijn t.b.v. deze voorziening, van U willen ontvangen. (b) Tevens ontvangen wij graag van U, zo mogelijk, een overzicht van de begrote jaarlijkse exploitatielasten van het geheel.

3.     gezien het feit dat er een Europese en daaruit voortvloeiend een landelijke verplichting bestaat om voor een bepaalde datum een aansluiting voor zowel de afvoer van hemelwater als riolering op de openbare riolering te hebben gerealiseerd, of men als alternatief een zogenaamd I.B.A.-systeem dient te hebben geplaatst, vraagt ondergetekende van de Lijst Babijn zich af, of de Gemeente wellicht voor de ‘parkeeronthaalkamer’ te Nieuwvliet-Bad een ontheffing m.b.t. deze verplichting heeft gekregen. Zo ja, ontvang ik graag per omgaande hiervan een schriftelijk bewijs van U. Zo nee, ben ik benieuwd naar Uw gedetailleerde en onderbouwde uitleg.

4.     kunt U in dit stadium aangeven in welk jaar en welke maand de parkeeronthaalkamer daadwerkelijk gebruiksklaar en voldoend aan alle wettelijke regels, opgeleverd zal worden?

In afwachting van Uw beantwoording, verblijf ik,

Hoogachtend,

Lijst Babijn

François Babijn (voorzitter)

Bakkersstraat 59

4501 RB Oostburg

Tel.      : 0117 452945

Fax      : 0117 451207

E-mail  : info@lijstbabijn.nl

Website: www.lijstbabijn.nl