Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Art. 44 vragen m.b.t. de Gemeente Sluis. (20-07-2007) Art. 44 vragen aan Gedeputeerde Staten van Zeeland namens de Partij voor Zeeland.

Aan           : Het College van Gedeputeerde Staten.

Onderwerp: Art. 44 vragen m.b.t. de Gemeente Sluis.

Hoek, d.d. 20-07-2007,

Geacht College,

Ontwikkelingen binnen de gemeente Sluis zijn voor de Statenfractie van de Partij voor Zeeland aanleiding, om op grond van art. 44 van het Reglement van Orde, Uw College de hierna volgende vragen ﴾voorzien van toelichting﴿ voor te leggen:

Toelichting.
Moet de gemeente Sluis onder toezicht gesteld worden vanwege de structureel slechte financiële situatie?

Uit de de PZC van 29 juni j.l. hebben we kunnen vernemen dat de bestuurders van de gemeente Sluis er in vier jaar tijd 13 miljoen euro doorheen hebben gejaagd. Wat niet in de krant stond is dat er en passant nog voor een bedrag van grofweg 21 miljoen is geleend (Fractievoorzitter dhr. J.G. Meijer van Helder Zeeuws heeft dat eveneens naar voren gebracht).

Het gevolg is dat de totale woonlasten voor de inwoners van Sluis met 90% gestegen zijn en met dat stijgingspercentage is de gemeente Sluis koploper in geheel Nederland!

De Zeeuwse gemeenten dienden voor 15 juli dit jaar hun jaarrekeningen ter goedkeuring voor te leggen aan Uw College van Gedeputeerde Staten Zeeland; zo ook de gemeente Sluis.

Deze jaarrekening moet, volgens artikel 213 van de gemeentewet, een getrouw beeld geven van de baten en lasten alsmede de samenstelling van het vermogen.

Tevens is vereist dat de jaarrekening wordt vergezeld van een jaarverslag en in het geval van de Gemeente Sluis, gelet op de tekorten, een bijlage met een accountantsverklaring.

Uw college verleent vervolgens al dan niet haar goedkeuring.

Vragen:

1.     kan Uw College helderheid verschaffen of u voornemens bent de jaarrekening van de gemeente Sluis goed te keuren? Graag Uw gedetailleerde toelichting.

2.     ziet Uw college, gelet op de recente ontwikkelingen binnen de gemeente Sluis, aanleiding om stappen te ondernemen teneinde deze gemeente onder Uw toezicht te stellen? (Zie bijlage.)

Wij zien met belangstelling Uw reactie tegemoet,

Hoogachtend,

Statenfractie Partij voor Zeeland (PvZ)