Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Veiligheidsrisico's offshore windmolenpark en gifgasdump 'Paardenmarkt' Knokke-Heist (B). (18-05-2007) Art. 44 vragen aan Gedeputeerde Staten Zeeland namens de Partij voor Zeeland.

Aan           : Het College van Gedeputeerde Staten Zeeland.

Onderwerp: Veiligheidsrisico’s offshore windmolenpark en gifgasdump Paardenmarkt Knokke-Heist.

                  , d.d. 18-05-2007,

Geacht College,

Toelichting.

De in de PZC van 15.05 j.l. aangekondigde bouw van een megawindmolenpark vóór de Vlaamse kust is voor de Statenfractie Partij voor Zeeland ﴾PvZ﴿ aanleiding om aandacht te vragen voor de veiligheidsrisico’s, die dit met zich meebrengt.

In het jaar 2002 hebben Gedeputeerde Staten van Zeeland bezwaar aangetekend bij de Belgische overheid in een poging deze te doen afzien van de realisatie van voornoemd offshore windmolenpark ter hoogte van Knokke ﴾B﴿. Volgens het toenmalige Provinciebestuur was de veiligheid ernstig in het geding, omdat windturbines blinde vlekken veroorzaken op de walradar en die van schepen. Gezien het feit dat het hier gaat om één van de drukst bevaren scheepvaartroutes ter wereld, is gevaar voor calamiteiten niet uitgesloten.

Daar komt nog bij, dat men na de Eerste Wereldoorlog enorme hoeveelheden granaten, gevuld met gifgas – o.a. mosterdgas, ﴾di﴿fosgeen en chloorpicrine vóór de kust van Knokke ﴾Paardenmarkt﴿ heeft gedumpt. Naar schatting 35.000 ton granaten, waarvan ongeveer eenderde chemische munitie gevuld met ruim 1,1 miljoen liter gifgas. Deze granaten liggen al bijna een eeuw te roesten op en onder de zeebodem; een “tikkende tijdbom”.

Mocht er door radarstoring onverhoopt ooit een schip uit koers raken, dan levert dus niet alleen het windmolenpark gevaar op.

In het belang van de veiligheid en het milieu acht onze fractie het dan ook niet langer verantwoord om een afwachtende houding te blijven aannemen ten aanzien van het geplande windmolenpark en de gifgasdump.

Vragen.

1. Zijn bovenstaande feiten bij uw college bekend?

2. Deelt uw college nog steeds de zorg van uw voorgangers en bent u als zodanig bereid stappen te ondernemen teneinde de bouw van dit megawindmolenpark vóór de kust van onze Belgische buurgemeente Knokke-Heist te voorkomen?

3. Acht uw college het evenals onze fractie van het grootste belang dat er tegelijkertijd op internationaal niveau een nieuwe discussie op gang wordt gebracht met als doel het vinden van een voor alle partijen bevredigende oplossing voor de neutralisatie van de gifgasdump ter hoogte van de Paardenmarkt?

Tenslotte wil onze fractie uw college erop wijzen dat de opwarming van de aarde de stormfrequentie zal doen toenemen en daarbij de kans op scheepsrampen.

In het belang van de veiligheid van de Zeeuwse bevolking en allen, die in onze provincie een kort of langer verblijf hebben ﴾recreatie/toerisme﴿, verzoeken wij uw college actie te willen ondernemen.

Wij zien met belangstelling uw reactie tegemoet.

Hoogachtend,

Statenfractie Partij voor Zeeland ﴾PvZ﴿