Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Suggesties en aandachtspunten m.b.t. verkeersveiligheid. (30-04-2007) Brief aan Commissie Economie & Mobiliteit van de Provincie Zeeland.

Aan           : Commissie Economie & Mobiliteit.
Onderwerp: Suggesties en aandachtspunten m.b.t. verkeersveiligheid.
Oostburg, d.d. 30-04-2007,

Geachte heer/mevrouw,

Hierna volgen enkele suggesties en aandachtspunten m.b.t. verkeersveiligheid:
 • neem in overweging schoolgaande jeugd tot een bepaalde leeftijd te verplichten om veiligheidshesjes te dragen. Kaart dit aan bij de overheid.
 • start in onze Provincie Zeeland een proefproject aangaande controle op druggebruik in het verkeer. (De regio Terneuzen komt vaak in het nieuws met druggerelateerde verkeersovertredingen en ongevallen.)
 • het toegenomen aantal ongevallen waarbij fietsers ter hoogte van rotondes zijn betrokken verdient extra aandacht. (Ons buurland België kampt eveneens met deze problematiek.)
 • het verbieden van G.S.M. gebruik op de fiets zou wellicht zinvol zijn. (Onze buurlanden hebben reeds een dergelijk verbod ingevoerd.) Commissaris van de Koningin mevr. K.M.H. Peijs heeft in haar vorige hoedanigheid als Minister opdracht gegeven voor een onderzoek teneinde het nut en de noodzaak van een dergelijk verbod aan te kunnen tonen.
 • Draadloos Open Zeeland (D.O.Z.) Overweeg dit draadloos medium (Wireless Fidelity) in te zetten t.b.v. de verkeersveiligheid. Automobilisten, wiens auto voorzien is van de benodigde apparatuur, wat naar verwachting in de toekomst steeds vaker het geval zal zijn, kunnen tijdig voor obstakels of calamiteiten e.d. gewaarschuwd worden ter voorkoming van een ongeval.
 • overweeg bomen in bosvorm aan te planten en niet langer langs de wegen. Dit in verband met het feit dat éénzijdige ongevallen, waarbij een boom is betrokken, meestal een slechte afloop kennen.
 • belijning op 60km. wegen in oude staat terugbrengen; strepen horen thuis in het midden van de weg ter voorkoming van frontale aanrijdingen en tevens ter oriëntatie bij slecht zicht (mist e.d.).
 • snelheidsaanduiding alleen met behulp van bebording en niet door middel van belijning, waarvan de betekenis, o.a. de talrijke buitenlandse bezoekers van onze Provincie veelal ontgaat. Het feit dat deze nieuwe belijning op veel plaatsen niet correspondeert met de ter plaatse geldende maximum snelheid veroorzaakt eveneens onnodige verwarring en komt de verkeersveiligheid niet ten goede (zie bijlage). En last but not least voorkomt dit verdere verkwisting van gemeenschapsgelden.
 • onlogische voorrangswijzigingen op bijvoorbeeld t-splitsingen waarbij links afslaand verkeer voorrang krijgt en verkeer van rechts voorrang moet verlenen dienen te worden teruggedraaid.
 • geplaatste hindernissen worden pas nadat deze diverse ongevallen hebben veroorzaakt voorzien van reflectoren of anderszins aangepast (niet altijd). Verwijderen lijkt een doeltreffender optie.
 • flitskasten zinvol plaatsen, binnen of in de nabijheid van erkende “risicozones”, niet op plaatsen waar ze het verkeersbeeld alleen maar verstoren.
 • nieuwe fietspaden beter laten aansluiten op bestaande infrastructuur. Inspelen op verzoeken van burgers bij urgentiebepaling aanleg fietspaden (bijvoorbeeld Groede-Oostburg).
 • binnen de bebouwde kom alle hindernissen verwijderen; op die plaatsen vielen er voor aanvang van het project ‘Duurzaam Veilig’ ook nauwelijks slachtoffers. De in de Dorpskernen ontstane chaos geeft aanleiding tot verkeersonveiligheid, o.a. fietsers worden gebruikt als verkeerremmers en vrachtauto’s kunnen een kern nauwelijks doorkomen (voorbeeld Aardenburg waar een rondweg ontbreekt). Tevens is er door de aanleg van verkeersdrempels, met name binnen de bebouwde kom, veel psychische en materiële schade ontstaan (betrokkenen ontbeert het aan rust, veroorzaakt door trillingen en hun huizen scheuren.)
 • dring er bij de Minister op aan dat alle traumahelikopters in de toekomst ’s nachts inzetbaar moeten zijn.
 • voorstel m.b.t. alcohol en verkeer: stel de limiet op 0 promille. Ten eerste is dat gemakkelijker te handhaven. Ten tweede: bij het hanteren van de huidige norm kan het voorkomen dat bestuurders, ondanks het feit dat ze binnen de huidige gestelde limiet blijven, niet langer capabel zijn om aan het verkeer deel te nemen. Kortom een nultolerantiebeleid kan in dit geval veel maatschappelijke ellende voorkomen en kosten besparen.

Tot slot.
De door het project ‘Duurzaam Veilig’ gewijzigde infrastructuur veroorzaakt een toename van het brandstofgebruik en dat gaat uiteraard wederom gepaard met een verhoging van de uitstoot van uitlaatgassen. Dit geeft indirect eveneens aanleiding tot een toename van het aantal slachtoffers. (Deze slachtoffers zijn nog niet in de statistieken opgenomen.)
Wellicht dat “voortschrijdend inzicht” en dure onderzoeksrapporten uiteindelijk tot de zelfde bevindingen zullen leiden. De tijd zal het leren.

In afwachting van Uw reactie, verblijf ik,

Met de meeste hoogachting,

François Babijn, Bakkersstraat 59, 4501 RB Oostburg
Tel.: 0117 452945, Fax: 0117 451207
E-mail: info@lijstbabijn.nl, Website: www.lijstbabijn.nl

N.B. (1) Afwijkende verkeersregels tussen landen van de Europese gemeenschap kunnen verwarring veroorzaken, hetgeen eveneens aanleiding kan geven tot het ontstaan van ongevallen.
(2) Hindernissen c.q. verkeersremmers kunnen banden en de wielophanging “onzichtbaar” beschadigen. Dat kan in een later stadium o.a. de oorzaak zijn van een onverklaarbaar éénzijdig ongeval.

(3) Verkeersdrempels veroorzaken een toename van de slijtage van schokdempers. Versleten schokdempers manifesteren zich reeds bij jonge auto’s die nog geen a.p.k. hoeven te ondergaan. Versleten danwel minder effectieve schokdempers veroorzaken een slechtere wegligging i.c.m. een beduidend langere remweg en kunnen eveneens aan de basis liggen van een éénzijdig onverklaarbaar ongeval.