Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Verwarring m.b.t. traumahelikopter. (16-04-2007) Brief aan Gedeputeerde Staten namens de Partij voor Zeeland.

Aan           : Het College van Gedeputeerde Staten.

Onderwerp: Verwarring m.b.t. traumahelikopter.

              , d.d. 16/04/2007,

Geacht College,

De in Zeeuwsch-Vlaanderen heersende verwarring over de inzet van een traumaheli is voor onze fractie aanleiding aan de bel te trekken en uw college, conform artikel 44 van het Reglement van Orde, de hierna volgende vragen te stellen:

1.     Bent U met onze fractie van mening dat bij een levensbedreigende situatie waarbij een traumahelikopter opgeroepen dient te worden, iedere minuut telt en derhalve de dichtstbijzijnde helikopter dient te worden verwittigd?

2.     Is het juist, dat er desondanks gesprekken gaande zijn met als inzet altijd als eerste Rotterdam te contacteren, waarbij één van de doorslaggevende argumenten een betere aansluiting van protocollen zou zijn?

3.     Constateert U met ons, dat ondanks de campagne “Duurzaam Veilig”, de statistieken helaas uitwijzen dat het aantal (dodelijke) verkeersslachtoffers in onze Provincie weer toeneemt en het ook mede daarom onverantwoord is bestaande afspraken te wijzigen?

4.     Hoe is het gesteld met de Nederlandse financiële bijdrage aan de traumahelikopter uit Brugge? Wordt de inzet kostendekkend door de Nederlandse overheid vergoed? Klopt het, dat de Zeeuwse Gemeenten en de Provincie Zeeland elk een bijdrage leveren? Zo ja, staat deze bijdrage in verhouding tot de geleverde diensten? Mocht blijken, dat dit niet het geval is, bent u dan bereid aanvullende financiële middelen vrij te maken en/of de Nederlandse overheid hierbij te betrekken?

5.     Bent U bereid gezamenlijk met alle betrokken partijen een grensoverschrijdend overleg te initiëren teneinde misverstanden uit de weg te ruimen en heldere kaders te stellen in het belang van de veiligheid van de Zeeuwse bevolking?

In afwachting van Uw reactie, verblijven wij,

Hoogachtend,

Partij voor Zeeland (PvZ),