Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Centrumplan Oostburg. (26-01-2007) Ingezonden brief aan PZC/BN DE STEM.

Aan           : PZC/BN DE STEM (bestemd voor rubriek ingezonden brieven).

Onderwerp: Centrumplan Oostburg. (Naar aanleiding van de presentatie van het centrumplan voor de kern Oostburg in het Ledeltheater 22 januari j.l. / verslag PZC 23 en 24-01-2007).

Oostburg, d.d. 26-01-2007,

 

 

Geachte heer/mevrouw,

 

Het door het adviesbureau SpellerCo Meerding opgestelde concept ‘Centrumplan Oostburg’ vormt de basis voor de concrete uitwerking van vernieuwbouwprojecten.

In dit Centrumplan komen projecten aan de orde waarbij eigendommen van derden zijn betrokken. De Gemeente sloopt niet en bouwt niet konden we optekenen uit de mond van Wethouder C.R.A.F.A. Bolijn-Herzberger. De gepresenteerde (schets)plannen kunnen dus uitsluitend met medewerking en financiering door betrokkenen en/of projectontwikkelaars gerealiseerd worden. Derhalve is het realiteitsgehalte van deze plannen zeer laag.

Het enige onderdeel waarop de Gemeente daadwerkelijk invloed kan uitoefenen en waar het adviesbureau S.C.M. helaas geen noemenswaardige aandacht aan besteed heeft, is de ‘verkeersdoorstromingsproblematiek’. Al jarenlang is de zgn. ‘badkuiproute’ een doorn in het oog van zowel inwoners als bezoekers.

Wethouder Bolijn bagatelliseert dit probleem en voegt er aan toe dat ze moe is van zeuren over verkeer.  

 

Tot slot wil ik er op wijzen, dat de Gemeente Sluis, terwijl men op de rand van een onder curatelestelling balanceert, dit externe bureau hiervoor € 106.000,-- heeft toebedeeld. Daarbij komt nog dat in afwijking van de ‘Regeling aanvraag Offertes en Aanbesteding’ vanwege het “specialistische karakter” van de uit te voeren werkzaamheden, met toepassing van artikel A.5 van de Regeling, volstaan is met het opvragen van één offerte.

Ik vind deze handelwijze onverantwoord en afkeurenswaardig.

 

 

Hoogachtend,

 

François Babijn, Bakkersstraat 59, 4501 RB Oostburg

Tel.: 0117 452945, Fax: 0117 451207
E-mail  : info@lijstbabijn.nl, Website: www.lijstbabijn.nl

 

P.S. Op 21 april 2006 heb ik twee (goedkoop te realiseren) goed onderbouwde plannen ter bevordering van de verkeersdoorstroming en bereikbaarheid van de kern Oostburg ingediend bij het bestuur van de Gemeente Sluis.