Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Vernieuwbouw Gemeentehuis (deel twee) + bijlagen. (20-10-2006) Brief aan het College en de Raad van de Gemeente Sluis.

Aan           : Het College en de Raad van de Gemeente Sluis

Onderwerp: Vernieuwbouw Gemeentehuis (deel 2).

Oostburg, d.d. 20-10-2006,

Geachte heer/mevrouw,

Wethouder A. Rosendaal maakte op dinsdag 17 oktober, tijdens een persoonlijk onderhoud met ondergetekende, melding van een nieuw plan dat FUNDEX had ingediend van ongeveer 4,5 miljoen euro. Hij voegde eraan toe dat hierin alleen de verbouw van de middenverdieping was meegenomen en niet de kelder en de bovenverdieping. Indien dat wel meegenomen zou zijn, zou de totale verbouw ook om en nabij de 7 miljoen hebben gekost, vermeldde de Wethouder. In een eerder stadium had hij reeds de verplichte Europese aanbesteding als struikelblok genoemd en het probleem van de architectenkeuze welke reeds gemaakt was. FUNDEX zou niet de juiste procedure hebben gevolgd en doordat de architectenkeuze reeds vast lag zouden door “zijinstroom”, naar zijn zeggen, ook schadeclaims te verwachten zijn geweest.

Zijn de overige Collegeleden van het tweede plan, ingediend door de firma FUNDEX, op de hoogte?

Telefonische rondgang langs de overige Wethouders bevestigde mijn vermoeden. Nee dus! Alle drie de Wethouders spraken over het eerste plan van 2,7 miljoen euro dat dateert van 2005.

Bent U, Raadsleden van de Gemeente Sluis, het hoogste orgaan aangaande besluitvorming en kaderstelling, van het tweede ingediende plan op de hoogte gebracht?

Diverse reacties vanuit Uw midden wijzen op het tegendeel. Een schriftelijke reactie van Raadslid mevr. C. van de Vijver-Claerhoudt, ik citeer: “Fundex heeft niet ingeschreven op de Europese aanbesteding. Daarom is Fundex geen kandidaat! Zo is het ons verteld.” In een later stadium bevestigde zij mij tevens dat dit volgens haar het ruwe schetsplan van 2,7 miljoen betrof, het oude plan dus.

Europese aanbesteding.

Europese aanbesteding speelt bij overheidsprojecten pas een rol vanaf  € 5.278.000,--. (zie bijlage).

Het Tweede Plan FUNDEX (€ 4.197.600,--) van d.d. 29-06-2006 (zie bijlage). 

Uit de scherpe prijsstelling van dit door dhr. A.J. Verstraeten, grondlegger van de firma FUNDEX, ingediende tweede vervolgplan blijkt m.i. dat hij de vernieuwbouw van het Gemeentehuis meer ziet als een eer en een dienst aan de West-Zeeuwsvlaamse gemeenschap, van waaruit hij zelf is voortgekomen, dan dat dit een lucratief zakelijk voorstel betreft.

Het feit dat hij het huidige Gemeentehuis gebouwd heeft speelt hier hoogstwaarschijnlijk ook een rol.

Gezien de uit bovenstaande duidelijk gebleken communicatiestoornissen, verkeerde aannames en gebrek aan informatie, verzoek ik het College van de Gemeente Sluis, gezien de importantie van dit door de Raad te nemen besluit, orde op zaken te stellen en één en ander vervolgens gedetailleerd en gemotiveerd aan de Raad over te brengen. Alleen dan is een weloverwogen besluitvorming op 26 oktober aanstaande mogelijk.

Tot slot wijs ik U allen er nogmaals op dat het tweede actuele plan van de firma FUNDEX alle aandacht verdient!

Hoogachtend,

François Babijn, Bakkersstraat 59, 4501 RB Oostburg (NL), Tel.: 0117 452945, Fax: 0117 451207, E-mail:info@lijstbabijn.nl, Website: www.lijstbabijn.nl

P.S. (1) In de plannen van FUNDEX zijn het W.E.A. gebouw en de twee woningen aan de Nieuwstraat niet meegenomen c.q. buiten beschouwing gelaten; deze zouden derhalve verkocht kunnen worden. Dit onroerend goed vertegenwoordigt een substantiële waarde (schatting totaal: ruim € 1.000.000.--). Daarmee valt het kostenplaatje nog sterker in het voordeel van FUNDEX uit.

(2) Heeft men al geïnformeerd of de RABO-BANK aan de Nieuwstraat te koop is. Dit gebouw, mits te koop en de aankoopprijs acceptabel is, zou m.i. eveneens een passende uitbreidingsmogelijkheid kunnen zijn. Bouwkundige verbindingen kunnen met het oog op de toekomst buiten beschouwing gelaten worden. D.w.z. mocht er in de toekomst door wijzigingen in het personeelsbestand, bijvoorbeeld als gevolg van automatisering, een ruimteoverschot ontstaan, dan zijn afzonderlijke losse onderdelen gemakkelijker af te stoten.

(3) In een bijlage treft U tevens de verwarrende afwijzing van de Gemeente Sluis aan. (Brief aan de firma FUNDEX van d.d. 11-10-2006.)