Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Vernieuwbouw Gemeentehuis (derde poging). (13-10-2006) Brief aan de Raad van de Gemeente Sluis.

Aan           : De Raad van de Gemeente Sluis.
Onderwerp: Vernieuwbouw Gemeentehuis (derde poging).
Oostburg, d.d. 13-10-2006,

 

 

Geachte heer/mevrouw,

 

In het dualisme stelt de Raad de kaders.
Uit het Collegevoorstel blijkt echter dat de opdracht om plannen binnen een budget van 5 miljoen euro uit te werken wederom met voeten getreden is; zeg maar aan de laars is gelapt.
Het College stelt voor bijna 7,5 miljoen euro (excl. B.T.W.) uit te trekken; een bedrag dat ten tijde van het komen tot een coalitieakkoord nog onbespreekbaar was. Kan iemand mij in detail uitleggen waarom het huidige plan van 7,5 miljoen beter is dan het vorige plan van 7,5 miljoen wat U van tafel heeft geveegd?
Ook in dit plan zijn nog niet eens de reële kosten van de aanleg van een parkeervoorziening noch de kosten voor de volledige inrichting meegenomen. De kosten van de plannenmakerijen tot op heden zijn eveneens buiten beschouwing gelaten; deze kosten zullen inmiddels substantieel zijn. Hoe groot is de toename van de jaarlijkse lasten? De vestiging in Aardenburg wordt immers niet verkocht. (Het College claimt lagere exploitatielasten, maar deze worden bereikt d.m.v. het laten afvloeien van 2 werknemers door natuurlijk verloop.) Het C.W.I. wordt ondergebracht in het Gemeentehuis. Hebben zij een langjarig contract ondertekend? Zo nee, wat zijn de financiële gevolgen als zij afhaken?
De commissie Kroes waarschuwt Gemeentes als de onze, er rekening mee te houden dat er in de nabije toekomst nog meer geautomatiseerd zal gaan worden.
Wellicht een signaal om niet te groot te bouwen, of beter nog, over te gaan tot een gefaseerde verbouw tot er meer duidelijkheid bestaat.

 

Ook in het licht van de zwakke financiële positie van onze Gemeente Sluis lijkt het mij in dit stadium raadzaam opdracht te geven de werkzaamheden te beperken tot de uit de ARBO regels voortvloeiende minimale verplichte aanpassingen.

 

Tot slot wil ik er nog op wijzen dat budgetten van bouwprojecten statistisch gezien meestal worden overschreden (zie voorbeeld M.F.C. Sluis).
En last but not least dient U er rekening mee te houden dat U de aflossing van de langjarige lening die voor dit project benodigd is alleen kunt waarborgen door de belastingen van de inwoners te verhogen.

 

Hopende U, leden van de Raad van de Gemeente Sluis, met deze argumentatie overtuigd te hebben van de noodzaak dit voorstel in de ijskast te plaatsen, verblijf ik,

 

 

 

Hoogachtend,

 

François Babijn, Bakkersstraat 59, 4501 RB Oostburg, Tel.: 0117 452945,
Fax: 0117 451207, E-mail: info@lijstbabijn.nl, Website: www.lijstbabijn.nl

 

P.S. Is er deze keer wel serieuze aandacht geschonken aan het plan “FUNDEX” (ruw plan van 2,7 miljoen ex. B.T.W. inclusief dubbeldeks parkeergarage)?