Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Waterdunen + bijlage. (02-10-2006) Brief aan de Raad en het College van de Gemeente Sluis.

Aan           : De Raad en het College van de Gemeente Sluis.

Onderwerp: Waterdunen + bijlage (aangenomen motie tegen ontpoldering).

Oostburg, d.d. 02-10-2006,

Geachte heer/mevrouw,

Ontpoldering.

Nu alle betrokken partijen het project Waterdunen een vorm van ontpoldering hebben genoemd, vraag ik mij af of het überhaupt mogelijk is dat de Raad van de Gemeente Sluis een dergelijk plan op 12 oktober a.s. zou kunnen goedkeuren. Om reden dat de Raad op 22 juli 2004 een motie tegen elke vorm van ontpoldering heeft aangenomen. Deze motie werd kort na de Gemeenteraadsverkiezingen van maart j.l. op aandringen van het CDA, onder unanieme goedkeuring, nogmaals onder de aandacht van de Provincie gebracht.

Werkgelegenheid.

Dit project wordt gepresenteerd als een nieuwe economische drager welke tevens een substantiële toename van het aantal arbeidsplaatsen inhoudt. Deze inkomsten en arbeidsplaatsen zijn echter in mijn ogen niet of nauwelijks onderbouwd en roepen bij mij de associatie op met het project Euregiotuinen.

Een saillant detail is dat tijdens de opiniërende discussiebijeenkomst van (25-09), om met name dit economische aspect kracht bij te zetten, tijdens de presentatie naar voren werd gebracht dat tussen 2002 en 2005 de werkgelegenheid in ons gebied met 12% is teruggelopen, dit terwijl de Gemeente Sluis in februari j.l. juist nog een toename van ±870 arbeidsplaatsen claimde.

Toerisme.

Statistieken wijzen uit dat het toerisme de afgelopen jaren fors is teruggelopen.

Weersinvloeden i.c.m. economische omstandigheden en concurrentie uit goedkope landen liggen hier mede aan de basis. Met projecten als Cadzand-Bad (hoogbouw: 2200 bedden) en Waterdunen (400 vakantiewoningen + hotel met 80 bedden) hoopt men het tij te keren. Argument: als je de toerist meer accommodatie biedt i.c.m. een ander aanzien komt hij vanzelf terug.

Wat ons gebied naar mijn mening juist zo aantrekkelijk maakt t.o.v. andere toeristische centra, is de rust en de ruimte. Als we dat gaan “aantasten” is het niet uit te sluiten dat dit contraproductief zal uitpakken met alle gevolgen van dien.

Veiligheid.

Zoutwaterinlaat betekent per definitie een verzwakking van het dijklichaam; niet alleen op de plaats waar het “doorlaatmiddel” is gesitueerd, maar tevens door het feit dat het dijklichaam aan beide zijden nat wordt. Waarom worden op andere plaatsen dijklichamen gedraineerd denkt U!?

Men vermeldt tevens de creatie van een robuuste zeewering bestaande uit zand of een combinatie van klei en zand (is nieuw concept)!? In de wetenschap verkerende dat er in de miljoenennota bezuinigd is op uitgaven m.b.t. de zwakke schakels en tevens het accent verlegd is naar de Noordzee kust spreek ik bij deze mijn zorg uit en vraag me af of onze veiligheid voor de komende eeuwen daadwerkelijk gewaarborgd zal zijn.

De goedkoopste “consoliderende optie” (zonder ontpoldering) probeert men bij voorbaat onaantrekkelijk te laten overkomen. Hierbij worden alleen de zwakke schakels in het gebied aangepakt en is er slechts sprake van een veiligheidsgarantie voor maximaal 50 jaar terwijl de andere opties de veiligheid voor de komende 200 jaar garanderen. Ik wil er ook nog op wijzen dat de norm voor de beveiliging van stedelijke en economisch waardevolle gebieden in ons land op 4000 jaar ligt.

Zwakke Schakels.

Daar komt nog bij dat we uit de media hebben kunnen vernemen dat Zeeland wederom zal gaan fungeren als “proeftuin”. Net zoals bij Duurzaam Veilig (verkeersveiligheid) hebben we de twijfelachtige eer uitgekozen te zijn als proefgebied. De rest van Nederland zal dus in de toekomst lering gaan trekken uit de in ons gebied gemaakte “fouten” en elders kiezen voor de beste, in de praktijk gebleken oplossingen. In het geval van Duurzaam Veilig waren de consequenties van “miskleunen” te overzien, echter die in geval van calamiteiten door een verkeerde aanpak van onze Zwakke Schakels niet! Onder “fouten” vallen hier namelijk ook dijkdoorbraken. M.i. is het in dit geval, met 1953 in het achterhoofd, onverantwoord Zeeland te gebruiken als “proefgebied” en daarmee een loopje te nemen met onze veiligheid.

Nationaal Landschap.

Stringente regelgeving verbiedt ons ingrijpende wijzigingen aan te brengen in ons landschap. Daar komt nog bij dat de steeds machtiger wordende milieuorganisaties ons hun wil direct of indirect proberen op te leggen.

In het geval van Waterdunen speelt dit project direct in op de wensen van deze “groene lobby”. Nieuwe zilte natuur i.c.m. ontpoldering is een voorwaarde voor medewerking vanuit deze hoek.

Het risico bestaat er in dat nadat dit project zou worden gerealiseerd, er na verloop van tijd zou kunnen blijken dat het zogenaamde “doorlaatmiddel” niet voldoet om die “zilte natuur” in stand te houden. (Door slechte weersomstandigheden te lang gesloten e.d.) Het is dan niet ondenkbaar dat de roep zal klinken het gebied permanent grootschalig te ontpolderen.

Vrijwilligheid.

Het gebiedsplan vermeldt dat verwerving van gronden alleen op vrijwillige basis mag plaatsvinden, met als uitzondering die gronden die noodzakelijk zijn voor de versterking van de zwakke schakels; alleen deze mogen in het belang van de veiligheid onder dwang worden onteigend.

Nu een groot aantal boeren binnen het gebied (verenigd binnen een stichting) te kennen heeft gegeven onder geen enkele voorwaarde grond te willen afstaan voor het project Waterdunen en er tot op heden onvoldoende grond werd verworven teneinde het beoogde te kunnen realiseren, zou het voor de hand moeten liggen dat de Raad de democratie respecteert en het geheel afwijst.

Financiële onderbouwing.

De totale kosten worden geraamd op om en nabij de 200 miljoen Euro al naar gelang welke voorkeursvariant men kiest. (De variant zonder Waterdunen met alleen kustversterking kost 25 miljoen)

Het streven is dat het de Gemeente Sluis geen geld mag kosten. Onze Burgemeester besloot de bijeenkomst op 25-09 zelfs met de woorden: “het mag de Gemeente niets kosten”.

Op 25-09 was er van die benodigde slordige 200 miljoen slechts 1 miljoen hard.

Onderhoudskosten, aanpassing van bestaande infrastructuur (wegen, waterlopen e.d.), eventuele schade als gevolg van zoute kwel en de in de MER vermelde toename van wildschade zijn hier nog niet eens ingecalculeerd. (In het plan Waterdunen wordt gesteld dat alle woningen binnen het gebied gespaard zullen blijven, zelfs zonder schade te ondervinden van het brak zoute water. Wie kan dat garanderen!?)

Tijdens de vergadering van de Gebiedscommissie (28-09) sprak men over 95% dekking indien VROM over de brug zou komen. Deze dekking is dus weer niet hard. Maar in het meest positieve scenario moet er dus nog steeds 5% worden bijgepast. Door wie? Door de Gemeente Sluis natuurlijk! Een armlastige Gemeente, die tot op heden weinig positieve ervaringen heeft opgedaan met het op de stoel van de ondernemer plaats te nemen (Euregiotuinen, Emergya Wind Technologies B.V. en op termijn Cadzand-Bad).

De vraag of het project haalbaar is kan in ieder geval uit de openbare stukken niet worden opgemaakt en als we eenmaal scheeps zijn moeten we blijven varen; dus bezint eer ge begint!

N.B.

Waterdunen

Men trekt de vergelijking met Marquanterre. Marquanterre is echter een Deltagebied, waar de Somme in de zee uitmondt, volstrekt verschillend met ons gebied dus.

Toegankelijkheid.

Men spreekt over “verdwaalnatuur” (nieuw begrip) welke permanent voor iedereen toegankelijk zal zijn. De toekomstige beheerder Het Zeeuws Landschap staat er echter om bekend dat zodra er ergens een beschermde plant- of diersoort wordt aangetroffen zij bewerkstelligen dat het gebied op slot gaat en verandert in harde (ontoegankelijke) natuur.

Zilte zaligheden (nieuwe term).

Toeristen mogen naar harte lust proeven van de zoute flora die in het gebied zal ontstaan wordt toegezegd. Dit druist direct in tegen de bepalingen opgenomen in de Flora en Faunawet, waarin dergelijke planten een beschermde status hebben. Het risico bestaat dus dat een “zilte zaligheid” overgaat in een “gerechtelijk souvenir” in de vorm van een bekeuring.

Muskieten Paradijs.

Een omgeving met zout/brak water zal naar verwachting, evenals de in een eerder stadium gerealiseerde plas dras gebieden in het kader van de “Ecologische Hoofdstructuur”, muggen aantrekken. De vraag is of toeristen naast zonnebrandcrème ook bereid zijn muggenzalf mee te nemen en deze overlast op de koop toe willen nemen. De vergelijking met het toeristische trekpleister Het Zwin gaat hier namelijk niet op, want daaraan brengt men een bezoek en bij Waterdunen is het de bedoeling dat men er gaat verblijven.

Agrarisch Natuurbeheer.

Voorgesteld wordt om 80% van het gebied te laten beheren door de boeren.

Tegen welke vergoeding? Ik wijs U nogmaals op het feit dat onderhoudskosten niet in de berekeningen zijn meegenomen en er dus niet valt na te gaan tegen welke vergoeding en of deze acceptabel is.

Waarden.

De enige waarde waarmee binnen dit project in voldoende mate rekening wordt gehouden zijn in mijn ogen de steenuilen op de Nolletjesdijk. (Beschermde diersoort).

Hoogachtend,

François Babijn

Bakkersstraat 59

4501 RB Oostburg

Tel.      : 0117 452945

Fax      : 0117 451207

E-mail  : info@lijstbabijn.nl

Website: www.lijstbabijn.nl